8.53. Esporta histograma

8.53.1. Panoràmica

Exporta l'histograma de la imatge a un fitxer de text, de manera que pugui ser utilitzat per altres programes i carregat en fulls de càlcul. L’histograma es fa per l’àrea d’imatge seleccionada. No es compten els píxels totalment transparents.

El fitxer resultant és un fitxer CSV («Comma Separated Values» Valors separats per comes), que es pot importar directament en la majoria de programes de full de càlcul. La primera fila del fitxer CSV és la fila del títol. Es genera una fila de dades per a cada «receptacle». Cada valor de píxel pot estar en l'interval del 0 al 255 i s'inclourà en una de les llacunes depenent de l'interval del receptacle.

La primera columna es titula «Inici d’interval» (Range Start) i conté el valor inicial del receptacle. Les columnes següents contenen els valors dels diferents canals. Els canals que s'inclouran dependran del tipus d'imatge. El significat dels valors de cadascuna de les columnes dels canals, dependrà de l’opció Format de sortida.

Figura 16.247. Exemple de fitxer exportat per «Exporta l'histograma»

Inici d’interval,  Valor,   Vermell, Verd,  Blau
       0,   0.0,  0.0,   486.0,   0.0
       1,   0.0,  0.0,   300.0,   0.0
       2,   0.0,  0.0,   336.0,   0.0
       3,   0.0,  0.0,   399.0,   0.0
       4,   0.0,  0.0,   510.0,   0.0
       ....

L'exemple de dalt es va generar per a una imatge RGB, mitjançant el format de sortida Recompte de píxels i una Mida del receptacle d'1. La fila que comença amb el número 3 descriu el quart receptacle i inclourà tots els píxels des del valor 3 fins al (no inclòs) valor 4. El número 399.0 d'aquesta fila es pot interpretar com «Hi ha 399 píxels que tenen un valor verd de 3».

8.53.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under ColorsInfoExport Histogram.

8.53.3. Opcions

Figura 16.248. Opcions de la «Paleta suau»

Opcions de la «Paleta suau»

Fitxer de l'histograma

Fitxer en el qual s'exportarà l'histograma.

Mida del receptacle

La Mida del receptacle us permet controlar el nombre de valors considerats similars i que es compten en el mateix «receptacle». Una mida més gran produirà menys receptacles i, per tant, menys files al fitxer exportat. Per exemple, una mida de receptacle 1 produirà 256 receptacles, mentre que una mida de receptacle 16 produirà 16 receptacles.

Mitjana de la mostra

Si s'activa Mitjana de la mostra, es generarà l'histograma per a una imatge obtinguda mitjançant la fusió de totes les capes visibles. En cas contrari, l'histograma només tindrà en compte la capa actual.

Format de sortida

Si es tria l'opció Recompte de píxels, els valors del fitxer generat reflectiran la quantitat de píxels a cada receptacle. Si es tria Normalització, els valors seran la quantitat de píxels del receptacle dividit per la quantitat total de píxels. L’opció Percentatge és similar a Normalització, però els valors es formataran en percentatges.