4.11. Filtre NL

4.11.1. Resum

Figura 17.49. Exemple d'aplicació del filtre NL

Exemple d'aplicació del filtre NL

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre NL

«Filtre NL» aplicat


NL significa «No lineal». Derivat del programa Unix pnmnlfilt, uneix les funcions de Suavitza les vores, Elimina els pics i Realça les vores. Funciona sobre tota la imatge, i no en una selecció.

És una mena de filtre multiús. Té 3 modes d'operació diferents. En tots els modes s'examina cada píxel de la imatge i es processen segons el píxel i el valor dels píxels circumdants. En lloc d'utilitzar 9 píxels en un bloc de 3x3, utilitza blocs hexagonals la mida del qual es pot configurar amb l'opció radi.

4.11.2. Activació del filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresMilloraFiltre NL....

El filtre no funciona si la capa activa té un canal alfa. Llavors, l'entrada del menú està desactivada i en gris.

4.11.3. Opcions

Figura 17.50. Opcions del «Filtre NL»

Opcions del «Filtre NL»

Previsualització

Quan s'activa, l'ajust del paràmetre resultat es mostra en temps real en la previsualització.

Filtre

El Mode operació es descriu a baix.

Alfa

Controla la quantitat de filtre que s'aplica. L'interval vàlid és 0.00-1.00. El significat exacte d'aquest valor depèn del mode operació seleccionat. Tingueu en compte que aquest paràmetre es refereix, però no és exactament el mateix, al paràmetre alfa utilitzat en el programa pnmnlfilt.

Radi

Controla la mida de la zona de mostreig efectiu al voltant de cada píxel. L'interval d'aquest valor és 0.33-1.00, on 0.33 es refereix al píxel en si mateix (i per tant el filtre no té efecte), i 1.00 significa que tots els píxels de la quadrícula 3x3 es tenen en compte.

4.11.4. Modes d'operació

Aquest filtre pot realitzar diverses funcions diferents:

La mitjana de la reducció per Alpha

El valor del centre del píxel serà reemplaçat per la mitjana dels valors dels 7 hexàgons, però els 7 valors estaran classificats per la mida, la més alta i la més baixa en són excloses del càlcul. Això implica que un valor Alfa de 0.0 dona el mateix resultat que una convolució normal (per exemple, una mitjana o un filtre suavitzador), on el Radi determinarà la força del filtre. Un bon valor per a començar el filtratge seria: l'alfa a 0.0 i el radi a 0.55. Per un efecte més evident, proveu l'alfa a 0.0 i el radi a 1.0.

Un valor alfa de 1.0 serà la mitjana de valor dels 7 hexàgons per a substituir el valor del píxel central. Aquest tipus de filtre és perfecte per a eliminar el soroll d'un sol píxel sense tacar la imatge. L'ús assenyat del paràmetre Radi permetrà ajustar amb precisió l'efecte del filtre.

Valors intermedis de l'Alfa fan un efecte entre suau i de reducció del soroll. Per a un filtratge lleu proveu amb valors Alfa = 0.8, Radi = 0.6. Per a un efecte més fort proveu Alfa = 1.0, Radi = 1.0.

Estimació òptima

Aquest tipus de filtre aplica un suavitzador adaptat a la imatge. Per a cada píxel, es calcula la variància del valor de l'hexàgon circumdant, la quantitat de suavitzador és inversament proporcional. La idea és que si la variància és petita és per causa del soroll de la imatge, mentre que si és gran, és pels trets que es volen conservar de la imatge. Com és normal, el paràmetre radi controla el radi efectiu, però probablement és aconsellable deixar-ho entre 0.8 i 1.0 perquè el càlcul de la variància sigui significativa. El paràmetre alfa selecciona el llindar de soroll, sobre el qual serà menys suau. Això és perquè els valors petits de l'alfa produiran un efecte subtil, mentre que uns valors grans tendiran a suavitzar totes les parts de la imatge. Podríeu començar amb valors com alfa = 0.2, radi = 1.0, i proveu d'incrementar i reduir el paràmetre alfa per a obtenir l'efecte desitjat. Aquest tipus de filtre és excel·lent per a eliminar el soroll «multicolor» i l'efecte moiré de les imatges.

Millora de les vores

És el contrari d'un filtre suavitzador. Realça les vores a l'interior de la imatge. El paràmetre Alfa controla el grau de realçament, des de lleu (0.1) fins a (0.9). El paràmetre Radi controla la força del filtre, com és normal, però els valors útils estaran entre 0.5 i 0.9. Proveu amb valors Alfa = 0.3 ,radi = 0.8.

4.11.4.1. Ús combinat

Els diversos modes de funcionament es poden utilitzar un darrere l'altre per a obtenir el resultat desitjat. Per exemple, per a convertir una imatge monocromàtica difuminada a escala de grisos, podríeu intentar una o dues passades del filtre Suavitza les vores, seguit d'una passada del filtre Optimització, i llavors apliqueu un lleu realçament de les vores. Sapigueu que l'ús del filtre Realça les vores només és útil després del filtre Suavitza, ja que el realçament de les vores és el contrari de suavitzar-les.

Per a reduir el soroll de la quantificació del color en les imatges (per exemple, convertir un fitxer .gif en un fitxer de 24 bits), podríeu fer una passada del filtre Optimització (Alfa 0.2, Radi 1.0), una passada del filtre mitjà (Alfa 1.0, Radi 0.55), i possiblement una passada del realçament de les vores. Diverses passades d'optimització amb valors decreixents Alfa són més efectives que una passada amb un alt valor alfa. Com de costum, hi ha un balanç entre l'efectivitat del filtratge i la pèrdua de detall.