8.35. Ajusta el mapa de colors

Figura 16.214. La finestra «Ajusta el mapa de colors»

La finestra «Ajusta el mapa de colors»

Aquesta ordre permet reorganitzar els colors a la paleta d'imatges indexades i no modifica la imatge. No es poden afegir o eliminar colors, per a això vegeu el Diàleg de paleta indexada.

[Nota] Nota

If your image is not indexed, this command is disabled.

8.35.1. Activating the Dialog

You can access this command in two ways:

  • from the main menu: ColorsMapRearrange Colormap.

  • from the Colormap Dialog using the right-click context menu Rearrange Colormap.

8.35.2. Ús del diàleg d'«Ajusta el mapa de colors»

You can drag and drop colors using the mouse to rearrange the colormap. You can sort colors based on Hue, Saturation and Value by using the right-click pop-up menu.

Figura 16.215. The «Rearrange Colormap» context menu

The «Rearrange Colormap» context menu

[Suggeriment] Suggeriment

Another way to sort a colormap is by using the Sort Palette... context menu command available in the Palettes Dialog.