5.13. Ones

5.13.1. Visió general

Figura 17.85. Exemple pel filtre Ones

Exemple pel filtre Ones

Imatge original

Exemple pel filtre Ones

Filtre Ones aplicat amb opcions predeterminades i període = 20,0


Amb aquest filtre s'obté el mateix efecte que llançant una pedra en un estany tranquil, es generen ones concèntriques.

5.13.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsOnes....

5.13.3. Opcions

Figura 17.86. Opcions del filtre Ones

Opcions del filtre Ones

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Centre X, Centre Y

Mou el centre de les ones

Amplitud

Varia l'alçada de les ones.

Període

Això és la longitud d'ona. Varia la distància entre el cim de les ones.

El valor per defecte alt s'adapta a les imatges grans. Per a les imatges d'uns centenars de píxels d'alçada i amplada, un valor baix s'hi adapta millor, com ara 20 en el nostre exemple.

Desfasament

Aquesta ordre desplaça el cim de l'ona.

Relació d'aspecte

Valors inferiors a 1,00 fan que les ones siguin ovalades i l'eix principal vertical. Valors superiors a 1,00 donen un eix principal horitzontal.

Mètodes de remostratge

Aquests mètodes d'interpolació es descriuen a Interpolació.

Deformació de l'abraçadora

PENDENT.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.