13.2. Mapa de relleu

13.2.1. Resum

Figura 17.275. exemple de mapa de relleu

exemple de mapa de relleu

A l'esquerra, la imatge original que es vol repujar: un blau sòlid. En el mig, el mapa de relleu: una imatge en escala de grises, on els píxels negres es repugen cap a enrere i els blancs cap endavant. A la dreta, la imatge del mapa de relleu. El filtre hi afegeix un efecte d'ombra.


Aquest filtre crea efectes 3D repujant una imatge (la carta) i després contraplacant en una altra imatge. L'altura del relleu depèn de la lluminositat del píxel i podeu establir la direcció de la llum. Consulteu Repuja per obtenir més informació sobre el repujat. Podeu fer el mapa de relleu en qualsevol tipus d'imatge, al contrari del filtre repuja.

13.2.2. Activació del filtre

Aquest filtre es troba a FiltresMapaMapa de relleu….

13.2.3. Opcions

Figura 17.276. Opcions del filtre Mapa de relleu

Opcions del filtre Mapa de relleu

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Aux. Input

Clicking on this button opens a small file browser with two panels. On the left panel, images present on your screen are listed: the active image is selected. On the right panel, you see the layers list of the active image: double click on the layer you want to use as a map for bump-mapping; the file browser is closed and a layer thumbnail appears in the Aux Input button.

The right panel has a Channel tab: TODO

Type

Aquesta opció permet definir el mètode que s'utilitzarà en crear el mapa de relleu:

Lineal

L'altura del relleu és una funció directa de la lluminositat.

Spherical

Bump height is a spherical function of luminosity.

Sinusoïdal

L'altura del relleu és una funció sinusoïdal de la lluminositat.

Compensate

El mapa de relleu tendeix a enfosquir la imatge. Podeu compensar l'enfosquiment marcant aquesta opció.

Invert

Per defecte, els píxels clars produeixen relleu i els foscos buits. Podeu invertir aquest efecte seleccionant aquesta opció.

Tiled

Si es marca aquesta opció, no hi haurà ruptura del relleu si utilitzeu la imatge com a patró de fons per a una pàgina web: els patrons s'uniran sense juntes visibles.

Azimuth

És sobre la direcció de la llum d'acord amb els punts cardinals (0 - 360). L'Est (0°) és a l'esquerra. L'increment del valor va en sentit antihorari.

Elevació

Aquesta és l'altura sobre l'horitzó (0.50°), fins al zenit (90°).

Profunditat

Amb aquest lliscador, es pot variar l'alçada del relleu i la profunditat dels buits. Com més gran sigui el valor, més gran serà la diferència entre tots dos. Els valors varien de l'1 al 65.

Offset X, Offset Y

Amb aquest lliscador, podeu ajustar la posició del mapa de relleu en relació a la imatge, horitzontal (X) i/o vertical (Y).

Nivell de l'aigua

Si la imatge té àrees transparents, es tractaran com a àrees fosques i apareixeran com a buits després d'aplicar el mapa de relleu. Amb aquest lliscador es poden reduir els buits com si pugés el nivell del mar. Aquests buits desapareixeran quan el valor del nivell del mar arribi a 255. Si l'opció invertir el mapa de relleu està marcada, les zones transparents es tractaran com a zones clares, i el lliscador aplanarà el relleu.

Ambient lighting factor

Aquest lliscador controla la intensitat de la llum ambiental. Els valors més alts mitiguen les ombres i redueixen el relleu.

13.2.4. Using Bumpmap filter

We shall emboss an image with a text.

  1. Open your main image.

  2. Create the map: here a white text on black background.

    The image and the map

  3. Edit/Copy the map. Activate the image and Edit/Past as/New Layer. Right click on the new layer and apply Layer to Image Size to make the layer the same size as the image.

  4. The map layer being active, apply a Gaussian Blur. Here, the default 1.5 pixels is used.

  5. Make the map layer invisible and activate the image layer.

  6. Open the Bump Map filter. Click on the Aux. Input button and double-click on the text layer in the right panel.

    Bump Map filter applied. Depth = 3. Ambient lighting factor = 0.326.