8.10. Κανονικοποίηση

Η εντολή Κανονικοποίηση κλιμακώνει τις τιμές φωτεινότητας της ενεργής στρώσης, έτσι ώστε το πιο σκοτεινό σημείο να γίνει μαύρο και το πιο φωτεινό σημείο να γίνει όσο πιο φωτεινό γίνεται, χωρίς αλλαγή απόχρωσης του. Αυτό είναι συχνά μια “μαγική επίτευξη” για εικόνες που είναι αμυδρές ή ξεπλυμένες. Η “Κανονικοποίηση” δουλεύει σε στρώσεις εικόνων από RGB, γκρι κλίμακας και από ευρετήριο.

8.10.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού μέσα από ΧρώματαΑυτόματαΚανονικοποίηση.

8.10.2. Παράδειγμα “Κανονικοποίησης”

Σχήμα 16.141. Αρχική εικόνα

Αρχική εικόνα

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο πριν την “Κανονικοποίηση”.


Σχήμα 16.142. Η εικόνα μετά την εντολή

Η εικόνα μετά την εντολή

Η ενεργή στρώση και τα ιστογράμματα κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο μετά την “Κανονικοποίηση”. Η αντίθεση βελτιώθηκε.

Η επέκταση ιστογράμματος δημιουργεί κενά μεταξύ την στηλών εικονοστοιχείου, δίνοντας του μια ραβδωτή εμφάνιση.