8. Το μενού “Χρώματα”

8.1. Εισαγωγή στο μενού “Χρώματα”

Σχήμα 16.123. Περιεχόμενα του μενού “Χρώματα”

Περιεχόμενα του μενού Χρώματα

Αυτή η ενότητα περιγράφει το μενού Χρώματα, που περιέχει εντολές που επηρεάζουν το χρώμα της εικόνας.

[Σημείωση] Σημείωση

Πέρα από τις εντολές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε επίσης να βρείτε άλλες εισόδους στο μενού. Δεν είναι μέρος του ίδιου του GIMP, αλλά προστέθηκαν από επεκτάσεις (πρόσθετα). Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη λειτουργικότητα ενός προσθέτου αναφερόμενοι στην τεκμηρίωσή του.