8.13. Το υπομενού “Συστατικά”

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.147. Το υπομενού “Συστατικά”

Το υπομενού Συστατικά

8.13.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας κάτω από ΧρώματαΣυστατικά.