6. Inne narzędzia

6.1. Ścieżki

Rysunek 1.102. Ścieżki

Ścieżki

Ścieżki” pozwalają tworzyć złożone zaznaczenia, nazywane krzywymi Beziera. Działanie narzędzia przypomina nieco „Odręczne zaznaczanie obszarów” z krzywych wektorowych. Krzywą można zmieniać, zachowywać, importować, eksportować. Przy jej pomocy można też rysować i tworzyć figury geometryczne. Narzędzie posiada własne Okno dialogowe.

6.1.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaŚcieżki,

  • klikając ikonę: na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego B.

6.1.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

[Notatka] Notatka

Krótka informacja o klawiszach pojawia się w dolnej części okna obrazu.

Shift

Klawisz ma kilka funkcji w zależności od kontekstu. Więcej detali znajduje się w opisie opcji.

Ctrl/Alt

Narzędzie posiada trzy tryby edycji: Projektowanie, Edycja i Przesunięcie. Przytrzymanie Ctrl powoduje zmianę trybów pomiędzy Projektowaniem i Edycją. Alt lub kombinacja Ctrl+Alt przełącza tryby pomiędzy Projektowaniem i Przesunięciem.

6.1.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.103. Opcje „Ścieżek

Opcje Ścieżek

Informacje ogólne

Opcje „Ścieżek” dostępne są po dwukrotnym kliknięciu ikony

Podobnie, jak w przypadku innych narzędzi, można cofnąć operacje przy pomocy Ctrl-Z.

Tryb edycji

Domyślnie tryb edycji ustawiony jest na Projektowanie. Ścieżka tworzona jest poprzez klikanie LPM i przesuwanie kursora. Punkty kontrolne (węzły) można przemieszczać, klikając je i przeciągając. Pomiędzy punktami kontrolnymi znajdują się segmenty.

Cyfry to kroki utworzenia ścieżki złożonej z dwóch segmentów.

Krzywe segmenty łatwo jest tworzyć, poprzez przesuwanie segmentów i węzłów. Niebieskie strzałki oznaczają krzywą. Pojawią się dwa niewielkie kwadraciki, których przeciąganie umożliwi zmianę wygięcia krzywej.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Aby zamknąć krzywą należy przytrzymać Ctrl i kliknąć wybrany punkt kontrolny. W poprzednich wersjach programu kliknięcie węwnątrz zamkniętej ścieżki zamieniało ją na zaznaczenie. Teraz w tym celu można użyć przycisku Utwórz zaznaczenie ze ścieżki lub Rysuj wzdłuż ścieżki w oknie ścieżek.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Gdy widoczne są dwa uchwyty, domyślnie obydwa pracują w sposób symetryczny. Zwolnienie przycisku myszy powoduje, że uchwyty będą poruszać się niezależnie. Przytrzymanie Shift spowoduje, że uchwyty ponownie pracować będą w sposób symetryczny.

Funkcje dostępne w tym trybie:

Dodać węzeł: jeśli aktywny węzeł znajduje się na końcu ścieżki, obok kursora pojawia się znak „+”. Kliknięcie na zewnątrz aktywnego węzła tworzy nowy węzeł, połączony z poprzednim segmentem. Aktywny węzeł oznaczony jest niewielkim pustym okręgiem. Jeśli aktywny węzeł znajduje się wewnątrz ścieżki, to obok kursora pojawia się niewielki kwadrat. Kliknięcie powoduje utworzenie nowego komponentu ścieżki. Ten nowy komponent nie jest zależny od innych, jak to widać w oknie. Przytrzymanie Shift pozwala utworzyć tylko komponent.

Przesunąć jeden lub kilka węzłów: nad węzłem obok kursora pojawia się krzyż z czterech strzałek. Wystarczy kliknąć węzeł i przesunąć go. Przytrzymanie Shift pozwoli wybrać kilka węzłów. Przytrzymanie kombinacji Ctrl+Alt pozwala przesuwać całą ścieżkę jako jedno zaznaczenie.

Tryb edycji

Edycja posiada funkcje, które nie są dostępne w trybie Projektowanie. W trybie tym można pracować tylko nad już istniejącą ścieżką. Na zewnątrz (lub na całym obrazie, jeśli nie ma ścieżki) obok kursora pojawia się niewielki przekreślony okrąg i tworzenie nowych ścieżek nie jest możliwe.

Dodać segment pomiędzy dwoma węzłami: należy kliknąć na węzeł na końcu ścieżki, aby stał się aktywny. Obok kursora pojawia się symbol połączenia. Kliknięcie innego węzła pozwoli na ich połączenie. Jest to przydatne, kiedy chcemy połączyć niezamknięte komponenty.

Usunąć segment ze ścieżki: przytrzymując klawisze Shift+Ctrl, należy wskazać segment. Obok kursora pojawia się „-”. Kliknięcie usunie segment.

Dodać węzeł do ścieżki: należy wskazać segment. Obok kursora pojawi się „+”. Kliknięcie doda węzeł.

Usuń węzeł: przytrzymując klawisze Shift+Ctrl, należy wskazać węzeł. Obok kursora pojawia się „-”. Kliknięcie usunie węzeł.

Dodaj do węzła: po wskazaniu węzła obok kursora pojawi się ikona niewielkiej ręki. Jego przesunięcie spowoduje pojawienie się uchwytów. Przytrzymanie Shift sprawi, że będą one pracowały symetrycznie.

Usunąć ze ścieżki: przytrzymując klawisze Shift+Ctrl, należy wskazać uchwyt. Kursor się nie zmienia. Obok niego widać ikonę ręki. Kliknięcie spowoduje usunięcie uchwytu.

[Uwaga!] Uwaga!

Przed usunięciem węzła, segmentu lub uchwytu nie pojawia się ostrzeżenie.

Tryb przesunięcie

Tryb Przesunięcie pozwala na przesuwanie komponentów ścieżki pojedynczo lub wszystkich razem. Wystarczy kliknąć na ścieżkę i przesunąć ją.

Jeśli jest kilka komponentów, przesuwany jest tylko wybrany. Kliknięcie i przeciągnięcie poza ścieżką, pozwala na przesunięcie wszystkich komponentów. Shift również przełącza przesunięcie wszystkich komponentów.

Wielokąt

Zaznaczenie pola powoduje, że segmenty są linią prostą. Uchwyty nie są pokazywane, a segmenty nie wyginają się podczas przesuwania.

Utwórz zaznaczenie ze ścieżki

Pole tworzy zaznaczenie, które jest oparte na bieżącej ścieżce. Zaznaczenie to jak zwykle jest oznaczone „mrugającymi punktami”. Warto zwrócić uwagę, że ścieżka wciąż jeszcze istnieje: aktywnym narzędziem jest wciąż Ścieżka, którą można modyfikować, nie zmieniając zaznaczenia, które stało się niezależne. Po wyborze innego narzędzia ścieżka staje się niewidoczna, ale zostaje w oknie ścieżek i można ją ponownie aktywować.

Jeśli ścieżka nie jest zamknięta, program GIMP zamknie ją linią prostą.

Przytrzymanie Shift doda nowe zaznaczenie do już istniejącego, zaś przytrzymanie Ctrl wydzieli nowe zaznaczenie z już istniejącego, a kombinacja klawiszy Shift+Ctrl pozostawia przecięcie zaznaczeń.

Rysuj wzdłuż ścieżki

W poprzednich wersjach programu polecenie to było dostępne tylko poprzez „Edycję” w menu obrazu. Obecnie jest ono dostępne poprzez pole. Więcej informacji można znaleźć na Rysuj wzdłuż ścieżki i Rysuj wzdłuż ścieżki.

Więcej informacji na „Ścieżki”.