6.5. Теkst

Rysunek 1.111. Tekst na pasku narzędzi

Tekst na pasku narzędzi

Narzędzie nakłada tekst na obraz. Klikając na obrazie narzędziem, pojawia się Okno edytora tekstu, pozwalające na wprowadzenie tekstu, i tworzona jest nowa warstwa w oknie Warstw. W Oknie opcji narzędzia można zmienić czcionkę, kolor i rozmiar tekstu, a także odległość od krawędzi. Efekt zmiany parametrów jest od razu pokazywany na obrazie.

6.5.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaТеkst,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego T.

6.5.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.112. Opcje „Теkstu

Opcje Теkstu

Informacje ogólne

Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony na pasku narzędzi.

Czcionka

Czcionkę w programie GIMP można wybrać na dwa sposoby. Pierwszy - poprzez menu okien/czcionek. Drugi - poprzez opcję Czcionka tego narzędzia. Obie metody wybierają z dostępnych czcionek X. Efekt wyboru od razu stosowany jest dla tekstu.

[Notatka] Notatka

Znaki specjalne można uzyskać tak samo jak w innych redaktorach: AltGr + klawisz dla Linuksa, Alt + liczba dla Windowsa.

Rozmiar

Оkreśla rozmiar czcionki dla dowolnej jednostki miary.

Hinting

Wykorzystuje indeksy zmian, aby zmienić litery dla lepszego ich przedstawienia przy małej czcionce.

Tylko automatyczny hinting

Tylko automatyczny hinting stara się automatycznie wyliczyć informację dla lepszego pokazania czcionki.

Wygładzaj

Wygładzanie pokazuje tekst z bardziej miękkim konturem. Jest to możliwe dzięki lekkiemu rozmywaniu granic. Opcja ta może o wiele ulepszyć widok tekstu. Jeśli modelem koloru nie jest RGB, to wygładzanie należy stosować ostrożnie.

Kolor

Оkreśla kolor tekstu. Domyślnym kolorem jest czarny. Po kliknięciu pola pojawia się okno wyboru koloru.

[Podpowiedź] Podpowiedź

Można również przeciągnąć kolor z paska narzędzi na tekst.

Justowanie

Wyrównuje tekst zgodnie z wybraną ikoną.

Оdstęp

Określa odległość od lewej krawędzi.

Odległość między wierszami

Оkreśla odległość pomiędzy sąsiadującymi wersami. Efekt zmiany tej opcji od razu widoczny jest na obrazie. Wartość opcji to nie tylko sama odległość, а liczba pikseli, którą należy dodać lub odjąć od tej odległości. Wartość może być ujemna.

Tekst za ścieżką

Opcja jest aktywna tylko, gdy istnieje ścieżka. W tym celu należy stworzyć lub importować ścieżkę, a nastepnie aktywować ją.

Następnie należy wybrać narzędzie Tekst i wprowadzić tekst. Aby skorzystać z już istniejącego tekstu należy aktywować jego warstwę w oknie warstw, aktywować Tekst i kliknąć na tekst w oknie obrazu.

Kliknięcie przycisku Tekst za ścieżką spowoduje umieszczenie tekstu za ścieżką. Litery przedstawiane są jako obwódka. Każda z nich jest częścią nowej ścieżki powstałej w oknie Ścieżek. Dla nowopowstałej ścieżki powinny się pojawić wszystkie opcje ścieżek.

Rysunek 1.113. Przykład „Tekstu za ścieżką

Przykład Tekstu za ścieżką
Przykład Tekstu za ścieżką

Utwórz z tekstu ścieżkę

Narzędzie to tworzy ścieżkę zaznaczenia z zaznaczonego tekstu. Кażda litera otoczona jest składową ścieżki. Można zmienić formę litery, przemieszczając punkty kontrolne ścieżki.

6.5.3. Edytor tekstowy

Rysunek 1.114. Opcje edytora tekstowego

Opcje edytora tekstowego

Informacje ogólne

Okno to pojawia się po kliknięciu na obrazie narzędziem Tekstu. Jest to prosty edytor tekstowy, pozwalający na wprowadzenie kilku wersów. Automatyczne przenoszenie słów do nowej linii nie jest możliwe, warstwa tekstowa po prostu rozszerza się w miarę wprowadzania tekstu. Aby zacząć nowy wers należy wcisnąć Enter.

Wprowadzany tekst od razu widoczny jest na obrazie. Jeśli w menu Widok wybrana została opcja „Wyświetl granice warstwy”, to tekst będzie otoczony czarno-żółtą linią przerywaną na krawędzi warstwy. Nie jest to zaznaczenie: aby przesunąć tekst, należy kliknąć bezpośrednio na tekst, a nie tylko wewnątrz ramki.

Тekst można zmienić w edytorze, а czcionkę w edytorze czcionki.

Теkst można przesuwać przy pomocy Przesunięcia, ale w tym wypadku zamykany jest edytor. Edycję można kontynuować później.

Wraz z rozpoczęciem wprowadzania tekstu, tworzona jest nowa warstwa w oknie Warstw. Na obrazie z taką warstwą można kontynuować edycję tekstu, dwukrotnie kliknąwszy warstwę tekstową.

Aby dodać tekst do obrazu, należy kliknąć nie tekstową warstwę. Pojawi się wtedy nowy edytor i utworzona zostanie nowa warstwa. Aby przejść z jednego tekstu na drugi, należy aktywować odpowiednią warstwę tekstową i kliknąć go. Aktywowany będzie wtedy odpowiedni edytor.

Wczytanie tekstu z pliku

Pozwala na wczytanie tekstu z pliku.

Wyczyszczenie całego tekstu

Wciśnięcie przycisku usuwa tekst z edytora i z obrazu.

Od lewej do prawej

Opcja ta pozwala wprowadzać tekst od lewej do prawej, jak w większości języków zachodnich i wielu języków wschodnich.

Od prawej do lewej

Opcja pozwala wprowadzać tekst od prawej do lewej, jak w niektórych językach wschodnich, np. arabskim (pokazany na ikonie).