6.4. Miarka

Rysunek 1.109. Miarka

Miarka

Urządzenie pozwala mierzyć odległości pomiędzy punktami aktywnego obrazu. Kliknięcie i przytrzymanie LPM, pozwoli zmierzyć kąt i odległość pomiędzy punktem kliknięcia i bieżącą pozycją kursora. Wyniki pomiarów wyświetlane są na pasku pod obrazem lub w oknie informacyjnym.

Przeciągnięcie kursora na punkt początkowy powoduje jego zmianę na kursor przesunięcia. Kliknięcie i pzeciągnięcie spowoduje przemieszczanie bieżącego punktu i jednoczesne kontynuowanie pomiaru.

6.4.1. Pasek stanu

Informacje są wyświetlone na pasku stanu poniżej оkna obrazu. Pasek stanu pokazuje dwie wartości. Pierwsza - to odległość pomiędzy szukanym punktem a kursorem. Jednostką miary jest piksel. Druga zaś - wskazuje kąt w kwadracie od 0° do 90°.

6.4.2. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

  • poprzez menu obrazu NarzędziaMiarka

  • klikając ikonę na pasku narzędzi.

6.4.3. Кlawisze modyfikujące

Domyślne

Przytrzymanie Ctrl pozwala na tworzenie linii prostych ze skokiem o 15°.

Przytrzymanie Shift pozwala rozpocząć nowy pomiar ze wskazanego punktu bez usuwania poprzedniego. Kąt jest mierzony od poprzedniej linii. Obok kursora pojawia się znak „+”.

Kliknięcie na punkt końcowy i przytrzymanie Ctrl rysuje horyzontalną prowadnicę.

Kliknięcie na punkt końcowy i przytrzymanie Alt tworzy wertykalną prowadnicę. Skrót ten może nie być dostępny we wszystkich systemach operacyjnych.

Kliknięcie na punkt końcowy i jednoczesne przytrzymanie Ctrl+Alt tworzy horyzontalne i wertykalne prowadnice.

Kliknięcie na linię pomiaru i przytrzymanie klawiszy Ctrl+Alt pozwala przesuwać wskaźnik.

6.4.4. Opcje narzędzia

Rysunek 1.110. Opcje „Miarki

Opcje Miarki

Informacje ogólne

Dla narzędzia dostępna jest tylko jedna opcja.

Оkno informacyjne

Zaznaczenie pola wyboru powoduje pojawienie się okna informacyjnego pokazującego pomiary. Więcej informacji znajduje się na pasku stanu.

6.4.5. Mierzenie powierzchni

Bezpośrednio nie można mierzyć powierzchni, ale można skorzystać z Histogramu, który pokazuje liczbę pikseli w zaznaczeniu.