4.4. Obrót

Rysunek 1.76. Obrót na pasku narzędzi

Obrót na pasku narzędzi

4.4.1. Informacje ogólne

Narzędzie jest wykorzystywane do obracania aktywnej warstwy, zaznaczenia lub ścieżki. Kliknięcie na obraz lub zaznaczenie spowoduje pojawienie się siatki powyżej okna i okna Informacja o Obrocie. Można tam wybrać oś obrotu, zaznaczoną dużym punktem, i kąt obrotu. Operacje z okna można wykonać bezpośrednio na obrazie poprzez kliknięcie i przeciąganie kursora.

4.4.2. Аktywacja narzędzia

  • Narzędzie można aktywować: poprzez menu obrazu NarzędziaNarzędzia przekształcaniaObrót,

  • klikając ikonę na pasku narzędzi

  • przy pomocy skrótu klawiszowego Shift+R.

4.4.3. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Ctrl

Przytrzymanie Ctrl powoduje ograniczenie obrotu do wartości, będących wielokrotnością 15°.

4.4.4. Opcje narzędzia

Rysunek 1.77. Opcje „Obrotu

Opcje Obrotu

Informacje ogólne

Opcje narzędzia wyświetlane są po dwukrotnym kliknięciu ikony .

Przekształcenie; Interpolacja; Próbkowanie adaptywne; Przycinanie; Podgląd
[Notatka] Notatka

Opcje te opisano w Ogólnych opcjach narzędzi przekształcania.

Kierunek obrotu

Kierunek pokazuje na kierunek obrotu. W trybie tradycyjnym warstwa jest obracana zgodnie z zamierzeniem użytkownika. Jeśli przesuniemy warstwę o 10 stopni, to obróci się ona dokładnie o 10 stopni. Opcja ta różni się od trybu Korekcyjne.

Kierunek Korekcyjny jest wykorzystywany przede wszystkim do poprawy krzywych obrazów cyfrowych. Jeśli obraz jest obrócony o 13 stopni, nie trzeba go obracać. Korzystając z kierunku korekcyjnego, można w widoczny sposób obracać i wyrównać warstwę na obrazie. Przekształcenie dokonowywane jest w odwrotną stronę, dlatego też obróci się o dostateczną liczbę stopni, aby poprawić błąd.

Ograniczenia

Wielokrotność 15 stopni pozwala na obrót tylko o liczbę stopni, podzielną przez 15.

4.4.5. Okno informacyjne Obrotu

Rysunek 1.78. Okno informacyjne Obrotu

Okno informacyjne Obrotu

Kąt

Określa kąt obrotu od -180° do +180°, czyli 360°.

Środek X/Y

Opcja ta określa pozycję środka obrotu, oznaczonego dużym okręgiem na obrazie. Punkt ten można przemieszczać przy pomocy myszki. Jednostką domyślną jest piksel, ale można ją zmienić.