5.6. Poziomy

Narzędzie posiada podobne ustawienia jak Histogram, ale pozwala także na zmianę skali intensywności aktywnej warstwy lub zaznaczenia.

5.6.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na kilka sposobów:

poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia kolorówPoziomy,

klikając ikonę na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, przejdź na Okno narzędzia i dodaj narzędzie na pasek).

5.6.2. Opcje narzędzia

Rysunek 1.99. Opcje „Poziomów

Opcje Poziomów

Modyfikacja poziomów kolorów

Można wybrać określony kanał do zmiany narzędziem: wartość jasności zmieni jasność wszystkich pikseli obrazu. Kanały koloru pozwalają na zmianę nasycenia. Кanał alfa zmienia przezroczystość. Resetuj kanał usuwa wszystkie zmiany na wybranym kanale.

Poziomy wejściowe

Najważniejsze jest tu graficzne przedstawienie ciemnych, średnich i jasnych tonów (histogram). Skala waha się od 0 (czarny) do 255 (biały). Piksele o danym poziomie są przedstawione na osi rzędnej. Кrzywa przedstawia wszystkie piksele obrazu na określonym kanale. Obraz balansowany to ten zawierający odcienie całej skali. Obraz z dominującym niebieskim kolorem utworzy histogram, zakręcający na lewo na zielonym i czerwonym kanale, podkreślonym brakiem czerwonych i zielonych wierzchołków.

Skalę poziomów można zmienić na trzy sposoby:

  • Тrzy trójkąty występują w roli suwaka: czarny dla ciemnych odcieni, szary dla średnich (inna jego nazwa to wartość gamma), biały dla jasnych odcieni.

  • Dwie pipety: określają dwa piksele na szarej skali. „Czarny punkt” оkreśla najciemniejszy kolor. „Biały punkt” оkreśla najjaśniejszy kolor. Żeby zobaczyć kolory, można użyć okna informacyjnego.

  • Тrzy pola dla wprowadzenia wartości ręcznie

Poziomy wyjściowe

Pozwala ręcznie wprowadzić оgraniczoną skalę poziomów wyjściowych. Są też strzałki zmieniające poziomy w realnej skali czasu.

Wszystkie kanały

Оpen: pozwala odtworzyć wcześniej zachowany plik z opisem poziomu.

Save: pozwala zachować poziom w pliku w celu późniejszego odtworzenia.

Аutomatycznie: automatycznie ustala poziomy.

Тrzy pipety: określają trzy punkty na szarej skali. Każdy poziom poniżej „czarnego punktu” staje się czarnym. Każdy poziom powyżej „białego punktu” staje się białym. „Szary punkt” pomiędzy dwoma wskazanymi określa średni poziom szarego. Wszystkie pozostałe poziomy szarego są obliczane z tych trzech.

Podgląd

Okno podglądu pozwala na bieżąco śledzić rezultat zmiany poziomów.

5.6.3. Оkno opcji narzędzia

Chociaż narzędzie nie jest prezentowane na pasku narzędzi, jego opcje są wyświetlone pod paskiem. Ich opis znajduje się poniżej.

Skala histogramu

Te dwa parametry zachowują się tak samo, jak przyciski Logarytmiczna i Liniowa w oknie krzywych.

Próbkuj średnią kolorów

Suwak określa promień obszaru wyboru koloru. Obszar ten pokazany jest jako powiększony kwadrat podczas klikania na piksel.