5.7. Krzywe

5.7.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie można aktywować na dwa sposoby:

  • poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia kolorówКrzywe

  • klikając ikonę na pasku narzędzi (jeśli narzędzia tam nie ma, należy wejść na Okna dialogowe narzędzia i dodać narzędzie do paska).

5.7.2. Modyfikacja krzywych kolorów

Rysunek 1.100. Оkno informacyjne narzędzia „Krzywe

Оkno informacyjne narzędzia Krzywe

Кanał

Można wybrać jeden z pięciu dostępnych kanałów: wartość, czerwony, zielony, niebieski dla nasycenia i alfa (jeśli dla obrazu aktywny jest kanał alfa).

Resetuj kanał

Przycisk ten usuwa wszystkie ustawienia dla wybranego kanału, przywracając domyślne ustawienia.

Przyciski "Liniowa" i "Logarytmiczna"

Przyciski pozwalają na wybranie liniowej lub logarytmicznej skali histogramu. Opcje te można wybrać również w oknie opcji narzędzia.

Strefa wyboru

Skala wartości wchodzących i wychodzących: pozioma linia (оś x) określa wartości wchodzące (od 0 do 255), pionowa zaś (оś y) pokazuje skalę kolorów wychodzących na wybranym kanale.

Kontrolna krzywa rozciąga się od lewego dolnego rogu do prawego górnego. Aktualna pozycja kursora wyświetlana jest w lewym górnym rogu. Kliknięcie na krzywej powoduje zaznaczenie kontrolnego węzła. Można go przesuwać, zmieniając w ten sposób krzywiznę linii. Kliknięcie poza krzywą również powoduje powstanie kontrolnego węzła, który automatycznie jest łączony z krzywą.

Każdy nowy węzeł określany jest przez wartość poziomu x i odpowiadającą kolorowi wartość y. Przesunięcie kursora w prawo, tj. w stronę odbicia, spowoduje, że odbicie będzie odpowiadać ciemniejszym kolorom wychodzącym i piksele obrazu odpowiadające fragmentowi krzywej będą ciemniejsze. Na kolorowych kanałach, ruch na prawo zmniejszy nasycenie i może spowodować zmianę koloru na przeciwny.

Aby usunąć wszystkie węzły kontrolne (oprócz tych na końcach), należy kliknąć przycisk Resetuj kanał. Aby usunąć tylko jeden węzeł, należy przeciągnąć go na inny węzeł lub na brzeg siatki.

Wszystkie kanały

Оpen: pozwala otworzyć wcześniej zapisany plik z opisem krzywej.

Save: pozwala zachować krzywą w pliku i później ją otworzyć.

Typ krzywej

Wygładzona: ogranicza krzywą do wygładzonej naciągniętej linii. Pozwala osiągnąć bardziej naturalny rezultat, niż typ odręczny.

Odręczna: krzywa może być rysowana odręcznie przy pomocy myszki. Kiedy jej elementy są rozrzucone po całym obrazie, efekt może być ciekawy, choć trudny do odtworzenia.

Podgląd

Zaznaczenie pola pozwala na bieżąco śledzić efekt zmiany poziomu.

Opcje narzędzia

Chociaż narzędzia tego nie ma na pasku narzędzi, jego opcje są wyświetlane pod paskiem. Są to:

Skala histogramu

Opcje te mają takie samo zastosowanie jak przyciski Liniowa i Logarytmiczna w oknie informacyjnym narzędzia.

Próbkuj średnią kolorów

Suwak określa promień obszaru wyboru koloru. Obszar ten jest pokazany jako powiększony kwadrat po kliknięciu na piksel.