2.5. Zaznaczenie rozmyte

Rysunek 1.9. Zaznaczenie rozmyte” na pasku narzędzi

Zaznaczenie rozmyte na pasku narzędzi

Narzędzie służy do zaznaczania obszarów warstwy aktywnej lub obrazu, opierając się na podobieństwie kolorów. Zaznaczanie rozpoczyna się w wybranym punkcie, po czym rozciąga się we wszystkich kierunkach, obejmując piksele o kolorach zbliżonych do koloru wybranego punktu. Stopień podobieństwa kolorów może być kontrolowany poprzez przeciąganie kursora w dół lub w prawo dla zwiększenia zaznaczonego obszaru lub w górę lub w lewo dla jej zmniejszenia.

Bardzo ważne jest prawidłowe wybranie punktu początkowego. Jeśli zostanie on wybrany nieprawidłowo, rezultaty mogą różnić się od oczekiwanych, a nawet być przeciwnymi.

Zaznaczenie rozmyte dobrze sprawdza się podczas zaznaczania obiektów o ostrych krawędziach. Używanie narzędzia jest bardzo wciągające, dlatego też początkujący użykownicy używają go bardzo często. Jednak w miarę nabywania doświadczenia okazuje się, że narzędzie trudno jest ustawić tak, aby zaznaczało dokładnie wybrany obszar. Najbardziej zniechęcający jest fakt, że skala nie może być zmieniana po puszczeniu LPM. W takich wypadkach całą operację trzeba zaczynać od nowa. Bardziej doświadczeni użytkownicy zamiast Zaznaczenia rozmytego wolą używać Ścieżek i Zaznaczenia według koloru. Zaznaczenie rozmyte jest pomocne podczas zaznaczania obszarów ścieżek lub przy wprowadzaniu niewielkich zmian zaznaczenia. Szczególnie dobrze narzędzie sprawdza się podczas zaznaczania jednolitego lub prawie jednolitego koloru tła.

Warto zauważyć, że w miarę powiększania się zaznaczenia, nie tylko obejmuje ono sąsiednie piksele, ale i może przskakiwać niewielkie odległości. Ich rozmiar określany jest w Opcjach narzędzia okna ustawień: domyślny próg do znajdowania obszarów rozmytych. Zmiana jego wartości powoduje zwiększenie lub zmniejszenie akceptowanej przez narzędzie różnicy kolorów. Opcja ta ma również wpływ na Wypełnienie kubełkiem i Gradient.

2.5.1. Аktywacja narzędzia

Narzędzie może być aktywowane poprzez menu obrazu: NarzędziaNarzędzia zaznaczaniaZaznaczenie rozmyte; kliknięcie ikony ; przy pomocy skrótu klawiszowego U.

2.5.2. Кlawisze modyfikujące (Domyślne)

Zaznaczenie rozmyte” nie posiada własnych klawiszy modyfikujących, a jedynie klawisze wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania, opisanych na Narzędzia zaznaczania.

2.5.3. Opcje narzędzia

Rysunek 1.10. Opcje „Zaznaczenia rozmytego

Opcje Zaznaczenia rozmytego

Tryb; Wygładzaj; Zaokrąglaj rogi
[Notatka] Notatka

Оpcje wspólne dla wszystkich narzędzi zaznaczania zostały opisane na Narzędzia zaznaczania. Poniżej opisano jedynie opcje, charakterystyczne dla „Zaznaczenia rozmytego”.

Wyszukiwanie podobnych kolorów

Opcja ta określa, w jaki sposób zaznaczenie będzie się powiększać od punktu kliknięcia.

Z obszarami przezroczystymi

Pole pozwala na zaznaczanie obszarów przezroczystych. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, obszary przezroczyste nie będą włączone do zaznaczenia.

Próbkuj wszystkie warstwy

Opcja jest przydatna, gdy obraz ma kilka warstw, а warstwa аktywna jest półprzezroczysta lub w trybie innym niż Normalny. W tym wypadku kolory warstwy będą się odróżniać od kolorów całego obrazu. Jeśli pole „Próbkuj wszystkie warstwy” nie jest zaznaczone, narzędzie tworząc zaznaczenie będzie zwracać uwagę tylko na kolor warstwy aktywnej. Jeśli zaś pole będzie zaznaczone, narzędzie będzie brało pod uwagę kolory wszystkich widocznych warstw. Więcej informacji można znaleźć na .

Próg

Suwak określa skalę kolorów w momencie pierwszego kliknięcia, jeszcze przed przeciągnięciem. Im wyższa wartość progu, tym większe zaznaczenie. Po pierwszym kliknięciu, przeciągnięcie kursora w prawo lub w dół zwiększy zaznaczenie, zaś jego przeciągnięcie w górę lub w lewo - zmniejszy je. Możliwości narzędzia nie są zależne od Progu. Ma on jedynie wpływ na ilość ruchów, które należy wykonać, aby osiągnąć pożądany efekt.