10.5. Undermenyn Python-Fu

Figur 16.267. Undermenyn Python-Fu

Undermenyn ”Python-Fu”

Som standard innehåller den här undermenyn bara Python-Fu-konsolen.

Python-Fu är en uppsättning Python-moduler som fungerar som ett omslag till libgimp och möjliggör skrivande av insticksmoduler för GIMP.

10.5.1. Aktivera undermenyn

 • Du kan komma åt detta kommando från huvudmenyn genom FilterPython-Fu

10.5.2. Python-Fu-konsolen

Python-Fu-konsolen är en dialogruta som kör ett Python-skal (en Python-tolk i interaktivt läge). Denna konsol är konfigurerad att använda de interna GIMP-biblioteksrutinerna från libgimp.

Du kan använda Python-Fu-konsolen för att interaktivt testa Python-kommandon.

Konsolen består av ett stort rullbart huvudfönster för in- och utmatning där du kan skriva Python-kommandon. När du skriver in ett Python-kommando och sedan trycker på Retur kommer kommandot köras av Python-tolken. Kommandots utmatning såväl som dess returvärde (och eventuella felmeddelanden) kommer visas i huvudfönstret.

Figur 16.268. Python-Fu-konsolen

Python-Fu-konsolen

Python-Fu-konsolknapparna

Spara

Detta kommando låter dig spara innehållet i huvudfönstret, det vill säga in- och utmatningen för Python-Fu-konsolen (inklusive >>>-prompten).

Töm

När du klickar på denna knapp kommer innehållet i huvudfönstret tas bort. Observera att du inte kan få tillbaka det borttagna innehållet med kommandot Spara.

Bläddra

När den klickas på poppar procedurbläddraren upp, med en extra knapp Verkställ längst ner i fönstret.

När du trycker på denna Verkställ-knapp i procedurbläddraren kommer ett anrop till den valda proceduren klistras in i konsolfönstret som ett Python-kommando:

Tillämpad PDB-procedur

Nu behöver du bara ersätta parameternamnen (här: width, height och type) med faktiska värden, t.ex.

image = pdb.gimp_image_new(400, 300, RGB)

Tryck sedan på Retur för att köra kommandot.

Du kan (och bör!) använda konstanterna du hittar i beskrivningen av procedurens parametrar, till exempel RGB-IMAGE eller OVERLAY-MODE. Men observera att du behöver ersätta bindestreck (-) med understreck (_): RGB_IMAGE, OVERLAY_MODE.

[Tips] Tips

Python-Fu är inte begränsat till att bara anropa procedurer från PDB (GIMPs procedurdatabas). För att skapa ett nytt bildobjekt som i exemplet ovan kan du också skriva

       image = gimp.Image(bredd, höjd, typ)
      

(med faktiska värden för bredd, höjd och typ).

Stäng

Att trycka på denna knapp stänger konsolen.