7.38. Κατώφλι άλφα

Η εντολή κατώφλι άλφα μετατρέπει τις ημιδιαφανείς περιοχές της ενεργής στρώσης σε περιοχές πλήρως διαφανείς ή πλήρως αδιαφανείς, βασισμένες στο κατώφλι που ορίζετε, μεταξύ 0 και 255. Δουλεύει μόνο σε στρώσεις εικόνων RGB που έχουν ένα κανάλι άλφα. Εάν η εικόνα είναι σε γκρι κλίμακα ή από ευρετήριο, ή εάν η στρώση δεν έχει κανάλι άλφα, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή. Εάν η επιλογή διατήρηση διαφάνειας σημειωθεί στο διάλογο στρώσεων, η εντολή εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος.

7.38.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηδιαφάνειακατώφλι άλφα.

7.38.2. Περιγραφή του παραθύρου διαλόγου

Σχήμα 16.120. Η μοναδική επιλογή του διαλόγου «κατώφλι άλφα»

Η μοναδική επιλογή του διαλόγου «κατώφλι άλφα»

Κατώφλι

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή διαφάνειας για χρήση ως κατώφλι χρησιμοποιώντας τον ολισθητή ή εισάγοντας μια τιμή μεταξύ 0 και 255 στο πλαίσιο εισόδου. Όλες οι τιμές διαφάνειας πάνω από αυτό το όριο θα γίνουν αδιαφανείς και όλες οι τιμές διαφάνειας κάτω ή ίσες με αυτό το κατώφλι θα γίνουν ολότελα διαφανείς. Η μετάβαση είναι απότομη.

[Σημείωση] Σημείωση

Αυτή η εντολή δεν θα κάνει ποτέ πλήρως διαφανή εικονοστοιχεία (τιμή άλφα = 0) αδιαφανή.

Σχήμα 16.121. Παράδειγμα κατωφλίου άλφα

Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Μια διαβάθμιση διαφάνειας 0-255.
Παράδειγμα κατωφλίου άλφα
Το κατώφλι ορίστηκε σε 50, 127, 210.