8.48. Ματόμυαλο (Retinex)

8.48.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.238. Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Αρχική εικόνα

Παράδειγμα «Ματόμυαλο (Retinex)»

Εφαρμόστηκε το φίλτρο «Ματόμυαλο (Retinex)». Σημειώστε νέες λεπτομέρειες στην πάνω δεξιά γωνία.


Το ματόμυαλο (Retinex) βελτιώνει την οπτική απόδοση μιας εικόνας όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές. Ενώ το μάτι μας μπορεί να δει χρώματα σωστά όταν το φως είναι χαμηλό, οι κάμερες και οι βιντεοκάμερες δεν το αποδίδουν τόσο σωστά. Ο αλγόριθμος MSRCR (πολλαπλή κλιμάκωση ματόμυαλου με αποκατάσταση χρώματος), που είναι η βάση του φίλτρου ματόμυαλου, εμπνέεται από βιολογικούς μηχανισμούς του ματιού για να προσαρμόσει τον εαυτό του σε αυτές τις συνθήκες. Το ματόμυαλο αντιστοιχεί στο μάτι (αμφιβληστροειδής) + μυαλό (φλοιός).

Besides digital photography, the Retinex algorithm is also used to make the information in astronomical photos visible and, in medicine, detect poorly visible structures in X-rays or scanners.

[Σημείωση] Σημείωση

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.48.2. Ενεργοποίηση του φίλτρου

Αυτό το φίλτρο βρίσκεται στο μενού παραθύρου εικόνας μέσω του ΧρώματαΑπεικόνιση τόνουΜατόμυαλο (Retinex)….

8.48.3. Επιλογές

Σχήμα 16.239. Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

Επιλογές φίλτρου «Ματόμυαλο (Retinex)»

Αυτές οι επιλογές καλούν για ιδέες που μόνο μαθηματικοί και μηχανικοί εικόνας μπορούν να καταλάβουν. Στην τρέχουσα πρακτική, ο χρήστης πρέπει να ψάξει για την άριστη ρύθμιση. Όμως, οι παρακάτω εξηγήσεις πρέπει να βοηθήσουν τον έμπειρο χρήστη του GIMP.

Στάθμη

Here is what the plug-in author writes on his site [ΠΡΟΣΘΕΤΟ-ΜΑΤΟΜΥΑΛΟΥ]: «To characterize color variations and the light source, a difference in intensity is made between the (Gaussian) filter responses at different scales. These parameters allow you to specify how to distribute the values between the minimum scale value (sigma 2.0) and the maximum (sigma equal to image size)».

Ομοιόμορφο

Uniform tends to treat both low and high intensity areas equally.

Χαμηλό

Ως πρακτικός κανόνας, το χαμηλό «φουντώνει» τις περιοχές χαμηλής έντασης στην εικόνα.

Υψηλό

Το υψηλό τείνει να «σκεπάσει» τις περιοχές χαμηλότερης έντασης για χάρη καλύτερης απόδοσης των καθαρότερων περιοχών της εικόνας.

Κλίμακα

Determines the depth of the Retinex scale. Minimum value is 16, a value providing rough, unrefined filtering. Maximum value is 250. Optimal and default value is 240.

Διαίρεση κλίμακας

Προσδιορίζει τον αριθμό επαναλήψεων στο φίλτρο πολυκλίμακας ματόμυαλου (Retinex). Η ελάχιστη απαιτούμενη και η προτεινόμενη τιμή είναι τρία. Μόνο μία ή δύο υποδιαιρέσεις κλίμακας αφαιρούν την όψη πολυκλίμακας και επιστρέφουν σε φιλτράρισμα ματόμυαλου μονής κλίμακας. Μια υπερβολικά υψηλή τιμή τείνει να εισάγει θόρυβο στην εικόνα.

Δυναμικό

Καθώς ο αλγόριθμος MSR τείνει να κάνει την εικόνα πιο φωτεινή, αυτός ο ολισθητής επιτρέπει τη ρύθμιση μόλυνσης κορεσμού χρώματος γύρω από το νέο μέσο όρο χρώματος. Υψηλότερη τιμή σημαίνει λιγότερο κορεσμό χρώματος. Αυτή είναι βέβαια η παράμετρος που θέλετε να προσαρμόσετε για βέλτιστα αποτελέσματα, επειδή το αποτέλεσμά της εξαρτάται πολύ από την εικόνα.