8.49. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Σχήμα 16.240. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Το υπομενού «Πληροφορίες»

The Info submenu contains operations that give you color related information about your image.