8.46. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.223. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Το υπομενού Πληροφορίες