8.46. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.226. Το υπομενού «Πληροφορίες»

Το υπομενού «Πληροφορίες»