8.46. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.226. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Το υπομενού Πληροφορίες