6.27. Στοίχιση ορατών στρώσεων…

Με την εντολή Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων, μπορείτε να τοποθετήσετε με πολύ ακρίβεια τις ορατές στρώσεις (αυτές που σημειώνονται με το εικονίδιο «μάτι»). Αυτός ο βαθμός ακρίβειας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν δουλεύετε με κινούμενα σχέδια, που τυπικά έχουν πολλές μικρές στρώσεις. Πατώντας στο Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων εμφανίζεται ένας διάλογος που σας επιτρέπει να διαλέξετε πώς θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι στρώσεις.

[Σημείωση] Σημείωση

Στο GIMP 1.2, η προεπιλεγμένη βάση για την ευθυγράμμιση ήταν η κορυφαία ορατή στρώση στην στοίβα. Στο GIMP 2, η προεπιλεγμένη βάση ευθυγράμμισης είναι η ακμή του καμβά. Μπορείτε ακόμα να ευθυγραμμίσετε την εικόνα στην χαμηλότερη στρώση της στοίβας, ακόμα κι αν είναι αόρατη, σημειώνοντας Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης στο διάλογο.

Σχήμα 16.87. Παράδειγμα εικόνας με ευθυγράμμιση στρώσης

Παράδειγμα εικόνας με ευθυγράμμιση στρώσης

The example image contains four layers on a large (150x150 pixel) canvas. The red square is 10x10 pixels, the green rectangle is 10x20 pixels and the yellow rectangle is 20x10 pixels. The background layer (blue, 100x100 pixels) will not be affected by the command, since the Ignore lower layer option has been checked on the dialog. Note that the layers in the image seem to have a different order than their actual order in the stack because of their positions on the canvas. The yellow layer is the top layer in the image and the second one in the stack.


6.27.1. Ενεργοποίηση της εντολής

 • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από ΕικόναΕυθυγράμμιση ορατών στρώσεων…. Δεν υπάρχει προεπιλεγμένη συντόμευση πληκτρολογίου. Εάν η εικόνα κρατά μια μόνο μοναδική στρώση, θα πάρετε ένα μήνυμα από το GIMP που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από μία στρώσεις στην εικόνα για να εκτελεστεί η εντολή.

Σχήμα 16.88. Το μήνυμα «χωρίς αρκετές στρώσεις»

Το μήνυμα «χωρίς αρκετές στρώσεις»

6.27.2. Περιγραφή του διαλόγου «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Σχήμα 16.89. Ο διάλογος «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Ο διάλογος «Ευθυγράμμιση ορατών στρώσεων»

Οριζόντια μορφοποίηση, κάθετη μορφοποίηση

Αυτές οι επιλογές ελέγχουν πώς οι στρώσεις θα πρέπει να μετακινηθούν μεταξύ τους. Μπορείτε να επιλέξετε:

 • Κανένα: Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην οριζόντια ή κάθετη θέση, αντίστοιχα.

 • Συλλογή: Οι ορατές στρώσεις θα στοιχιστούν στον καμβά, κατά τρόπο που προσδιορίζεται από τις επιλογές Οριζόντια βάση και Κάθετη βάση. Εάν επιλέξετε την Οριζόντια βάση του Δεξιά άκρης, οι στρώσεις ίσως εξαφανιστούν από τον καμβά. Μπορείτε να τις ανακτήσετε μεγεθύνοντας τον καμβά. Εάν διαλέξετε την επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης, οι στρώσεις θα ευθυγραμμιστούν στην κορυφαία αριστερή γωνία της χαμηλότερης στρώσης.

  Σχήμα 16.90. Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην ακμή του καμβά)

  Οι στρώσεις έχουν μεταφερθεί οριζόντια έτσι ώστε οι αριστερές τους ακμές να ευθυγραμμιστούν με την αριστερή ακμή του καμβά.


  Σχήμα 16.91. Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση «Συλλογή» (στην χαμηλότερη στρώση)

  Οι στρώσεις έχουν μετακινηθεί οριζόντια έτσι ώστε οι αριστερές τους ακμές να ευθυγραμμιστούν με την αριστερή ακμή της χαμηλότερης στρώσης.


 • Γέμισμα (από αριστερά προς τα δεξιά)· Γέμισμα (από πάνω προς τα κάτω): Οι ορατές στρώσεις θα ευθυγραμμιστούν με τον καμβά σύμφωνα με την ακμή που επιλέγετε με Οριζόντια βάση ή Κάθετη βάση, αντίστοιχα. Οι στρώσεις τακτοποιούνται κανονικά, έτσι ώστε δεν αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους. Η κορυφαία στρώση στη στοίβα τοποθετείται στην πιο αριστερή (ή πιο υψηλή) θέση στην εικόνα. Η χαμηλότερη στρώση στη στοίβα τοποθετείται στην πιο δεξιά (ή πιο χαμηλή) θέση της εικόνας. Οι άλλες στρώσεις τοποθετούνται κανονικά μεταξύ αυτών των δύο θέσεων. Εάν η επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης είναι σημειωμένη, οι στρώσεις ευθυγραμμίζονται με την αντίστοιχη ακμή της χαμηλότερης στρώσης.

  Σχήμα 16.92. Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (καμβάς)

  Η οριζόντια ευθυγράμμιση γέμισμα, από αριστερά προς τα δεξιά με ασημείωτη την επιλογή Χρήση της (αόρατης) χαμηλότερης στρώσης ως βάσης. Η κορυφαία στρώση στη στοίβα, η πράσινη, τοποθετείται στα τέρμα αριστερά. Η χαμηλότερη στρώση στη στοίβα, η κόκκινη, τοποθετείται στα δεξιά και η κίτρινη στρώση είναι μεταξύ των άλλων δυο.


  Σχήμα 16.93. Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Οριζόντια ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Οι ίδιες παράμετροι όπως στο προηγούμενο παράδειγμα, αλλά με την χαμηλότερη (γαλάζια) στάθμη ως βάσης.


 • Γέμισμα(από δεξιά προς τα αριστερά)· Γέμισμα(από κάτω προς τα πάνω): Αυτές οι ρυθμίσεις δουλεύουν παρόμοια με τις ρυθμίσεις που περιγράφτηκαν πιο πάνω, αλλά το γέμισμα συμβαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση.

  Σχήμα 16.94. Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Η αρχική εικόνα με τη στοίβα στρώσεων

  Κατακόρυφη ευθυγράμμιση «Γέμισμα» (χαμηλότερη στρώση)

  Κάθετη ευθυγράμμιση «Γέμισμα», κάτω προς τα πάνω, χαμηλότερη στρώση ως βάση


  Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ορατές στρώσεις στην εικόνα για χρήση με τις επιλογές «Γέμισμα».