2.3. Καταστάσεις στρώσεων σκοτεινιάσματος

The «Darken» group contains layer modes that make the result darker.

Σκοτείνιασμα μόνο

Σχήμα 8.20. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Σκοτείνιασμα μόνο»

Top layer at 100% opacity using «Darken only» mode.


Η κατάσταση Σκοτείνιασμα μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μικρότερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως λευκές στρώσεις δεν έχουν καμιά επίδραση στην τελική εικόνα και πλήρως μαύρες στρώσεις καταλήγουν σε μια μαύρη εικόνα.

Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Μόνο σκοτείνιασμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance)

Σχήμα 8.21. Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Example for layer mode «Luma/luminance darken only»

Top layer at 100% opacity using «Luma/Luminance Darken only» mode.


Luma/luminance Darken only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the smaller value in the resulting image. Completely white layers have no effect on the final image and completely black layers result in a black image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Πολλαπλασιασμός

Σχήμα 8.22. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Πολλαπλασιασμός»

Top layer at 100% opacity using «Multiply» mode.


Multiply mode multiplies the pixel values of the upper layer with those of the layer below it. The result is usually a darker image. If either layer is white, the resulting image is the same as the other layer. If either layer is black, the resulting image is completely black.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Κάψιμο

Σχήμα 8.23. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «κάψιμο»

Top layer at 100% opacity using «Burn» mode.


Burn mode inverts the pixel value of the lower layer, divides that by the pixel value of the upper layer, then inverts the result. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.

Στην φωτογραφία, κάψιμο είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε σκοτεινό δωμάτιο για να αυξήσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό δίνει λεπτομέρειες στα τονισμένα. Όταν χρησιμοποιείται για αυτόν το σκοπό το κάψιμο δουλεύει άριστα με εικόνας κλίμακας του γκρι και με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά σε κατάσταση στρώσης.

Γραμμικό κάψιμο

Σχήμα 8.24. Example for layer mode «Linear burn»

Example for layer mode «Linear burn»

Top layer at 100% opacity using «Linear Burn» mode.


Linear Burn mode adds the pixel values of the upper and lower layers, and then subtracts 1.0. It tends to make the image darker, somewhat similar to «Multiply» mode.