2.2. Καταστάσεις στρώσεων φωτισμού

The «Lighten» group contains layer modes that make the result lighter.

Φωτισμός μόνο

Σχήμα 8.15. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Φωτισμός μόνο»

Top layer at 100% opacity using «Lighten only» mode.


Η κατάσταση Φωτισμός μόνο συγκρίνει κάθε συστατικό καθενός εικονοστοιχείου στην κορυφαία στρώση με το αντίστοιχο στην χαμηλότερη στρώση και χρησιμοποιεί την μεγαλύτερη τιμή στην τελική εικόνα. Πλήρως μαύρες στρώσεις δεν επιδρούν στην τελική εικόνα και πλήρως λευκές στρώσεις καταλήγουν σε λευκή εικόνα.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Μόνο άνοιγμα ασπρόμαυρης φωτεινότητας/λαμπρότητας (Luma/Luminance)

Σχήμα 8.16. Example for layer mode «Luma/Luminance lighten only»

Example for layer mode «Luma/Luminance lighten only»

Top layer at 100% opacity using «Luma/Luminance Lighten only» mode.


Luma/Luminance Lighten only mode compares the luminance of each pixel in the upper layer with the corresponding one in the lower layer and uses the larger value in the resulting image. Completely black layers have no effect on the final image and completely white layers result in a white image. Luma is the perceptual version of Luminance.

The mode is commutative; the order of the two layers doesn't matter (except for transparent areas in the bottom layer).

Οθόνη

Σχήμα 8.17. Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Παράδειγμα για την κατάσταση στρώσης «Οθόνη»

Top layer at 100% opacity using «Screen» mode.


Screen mode inverts the values of each of the visible pixels in the two layers of the image. (That is, it subtracts each of them from 1.0.) Then it multiplies them together, and inverts this value again. The resulting image is usually brighter, and sometimes «washed out» in appearance. The exceptions to this are a black layer, which does not change the other layer, and a white layer, which results in a white image. Darker colors in the image appear to be more transparent.

Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.

Υπεκφυγή

Σχήμα 8.18. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Υπεκφυγή»

Top layer at 100% opacity using «Dodge» mode.


Dodge mode divides the pixel value of the lower layer by the inverse of the pixel value of the top layer. The resulting image is usually lighter, but some colors may be inverted.

Στη φωτογραφία υπεκφυγή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να μειώσει την έκθεση σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας. Αυτό προσφέρει λεπτομέρειες στις σκιές. Όταν χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό η υπεκφυγή δουλεύει άριστα σε εικόνες γκρι κλίμακας και καλύτερα με ένα εργαλείο ζωγραφικής παρά με κατάσταση στρώσης.

Προσθήκη

Σχήμα 8.19. Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Παράδειγμα για κατάσταση στρώσης «Προσθήκη»

Top layer at 100% opacity using «Addition» mode.


Addition mode is very simple. The pixel values of the upper and lower layers are added to each other. The resulting image is usually lighter. The equation can result in color values greater than 1.0.

Η κατάσταση είναι αθροιστική· η σειρά των δύο στρώσεων δεν πειράζει.