7.51. Μέγεθος ορίου στρώσης

Στο GIMP, μια στρώση δεν έχει πάντοτε το ίδιο μέγεθος όπως οι άλλες. Αυτή η εντολή αλλάζει τις διαστάσεις μιας στρώσης, αλλά δεν κλιμακώνει τα περιεχόμενά της.

7.51.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημέγεθος ορίου στρώσης.

7.51.2. Περιγραφή του διαλόγου «μέγεθος ορίου στρώσης»

Σχήμα 16.137. Περιγραφή του διαλόγου «μέγεθος ορίου στρώσης»

Περιγραφή του διαλόγου «μέγεθος ορίου στρώσης»

Μέγεθος στρώσης
Πλάτος· ύψος

Όταν ο διάλογος εμφανίζεται, οι αρχικές διαστάσεις της ενεργής στρώσης εμφανίζονται. Μπορείτε να τις αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα δύο πλαίσια κειμένου. Αν αυτά τα πλαίσια συνδέονται μαζί με αλυσίδα, ο λόγος πλάτους-ύψους διατηρείται αυτόματα. Αν σπάσετε την αλυσίδα με κλικ πάνω της, μπορείτε να ορίσετε τις διαστάσεις ανεξάρτητα.

Η προεπιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι εικονοστοιχεία. Μπορείτε να το αλλάξετε χρησιμοποιώντας το πτυσσόμενο μενού. Π.χ., μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα «%» ποσοστό της τρέχοντος μεγέθους.

Αντιστάθμιση Χ, αντιστάθμιση Υ

Αυτές οι συντεταγμένες είναι σχετικές ως προς τη στρώση, όχι ως προς την εικόνα. Χρησιμοποιούνται για να μετακινήσουν ένα πλαίσιο που καθορίζει ποιο τμήμα του περιεχομένου της στρώσης θα επιλεγεί για την αυξομειωμένη στρώση. Στο παράδειγμά μας, η στρώση και το περιεχόμενο έχουν τις ίδιες διαστάσεις και, φυσικά, δεν έχετε κανένα πλαίσιο για να μετακινήσετε. Αν μειώσετε το πλάτος και το ύψος, το πλαίσιο της αλλαγμένης στρώσης εμφανίζεται στην προεπισκόπηση.

Κάτω από τις συντεταγμένες, μια προεπισκόπηση απεικονίζει τη στρώση με το πλαίσιο της αυξομειωμένης στρώσης. Μπορείτε να μετακινήσετε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιώντας τις μετατοπίσεις X και Y καθώς και με μεταφορά του μετακινούμενου δείκτη σε σχήμα σταυρού που εμφανίζεται όταν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται πάνω από την περιοχή της στρώσης.

Το κουμπί του κέντρου

Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το πλαίσιο στο κέντρο της στρώσης.

7.51.3. Αλλαγή διαστάσεων στρώσης

Αύξηση του μεγέθους μιας στρώσης

Δεν μπορείτε να αυξήσετε μια στρώση σε μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές της εικόνας.

Αν η στρώση είναι μικρότερη από την εικόνα, μπορείτε να μεγεθύνετε το πλάτος και/ή το ύψος. Δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για να το κνετε, εκτός και θέλετε να μεγεθύνετε τη στρώση στο μέγεθος της εικόνας· αλλά, σε αυτήν την περίπτωση, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το Προσαρμογή στρώσης στα όρια της εικόνας.

Μείωση του μεγέθους μιας στρώσης

Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος των διαστάσεων της στρώσης για να εξαλείψετε ανεπιθύμητα τμήματα.

Σχήμα 16.138. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Η αρχική εικόνα με 2 στρώσεις

Παράδειγμα

Οι δύο στρώσεις


Σχήμα 16.139. Παράδειγμα

Παράδειγμα

Η επιλεγμένη στρώση για αλλαγή διαστάσεων

Παράδειγμα

Το πλαίσιο απεικονίζει το νέο μέγεθος της στρώσης. Έχει τοποθετηθεί στο κέντρο της στρώσης χρησιμοποιώντας το κουμπί Κέντρο.


Σχήμα 16.140. Αποτέλεσμα

Αποτέλεσμα

Εάν η εικόνα έχει μόνο μια στρώση, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο περικοπής.