7.31. Αφαίρεση μάσκας στρώσης από την επιλογή

Η εντολή αφαίρεση από την επιλογή μετατρέπει τη μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης σε επιλογή, που αφαιρείται από την επιλογή που είναι ήδη ενεργή στην εικόνα. Άσπρες περιοχές της μάσκας στρώσης επιλέγονται, μαύρες περιοχές δεν επιλέγονται και γκρι περιοχές μετατρέπονται σε αμβλυμένες επιλογές. Η μάσκα στρώσης η ίδια δεν τροποποιείται από αυτή την εντολή.

7.31.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • You can access this command from the image menubar through LayerMaskSubtract from Selection,

7.31.2. Επεξήγηση της αφαίρεσης μάσκας στρώσης από επιλογή

Σχήμα 16.118. Επεξήγηση της αφαίρεσης μάσκας στρώσης από επιλογή

Επεξήγηση της αφαίρεσης μάσκας στρώσης από επιλογή

Στα αριστερά, η αρχική εικόνα με επιλογή. Στη μέση, ο διάλογος στρώσεων με μια μάσκα στρώσης δημιουργημένη με την επιλογή «κανάλι άλφα της στρώσης». Στα δεξιά, το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή «μετατροπή μάσκας σε επιλογή»: η επιλογή αδιαφανών εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης αφαιρείται από την αρχική επιλογή.