7.29. Μετατροπή μάσκας σε επιλογή

Η εντολή μετατροπή μάσκας σε επιλογή μετατρέπει τη μάσκα στρώσης της ενεργής στρώσης σε επιλογή, που αντικαθιστά την επιλογή που είναι ήδη ενεργή στην εικόνα. Άσπρες περιοχές της μάσκας στρώσης επιλέγονται, μαύρες περιοχές δεν επιλέγονται και γκρι περιοχές μετατρέπονται σε αμβλυμένες επιλογές. Η μάσκα στρώσης η ίδια δεν τροποποιείται από αυτή την εντολή.

7.29.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαμετατροπή μάσκας σε επιλογή,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.

7.29.2. Επεξήγηση της «μάσκας στρώσης σε επιλογή»

Σχήμα 16.116. Επεξήγηση της «μάσκας στρώσης σε επιλογή»

Επεξήγηση της «μάσκας στρώσης σε επιλογή»

Στα αριστερά, η αρχική εικόνα με επιλογή. Στη μέση, ο διάλογος στρώσεων με μια μάσκα στρώσης δημιουργημένη με την επιλογή «κανάλι άλφα της στρώσης». Στα δεξιά, το αποτέλεσμα μετά την εφαρμογή «μετατροπή μάσκας σε επιλογή»: η επιλογή αδιαφανών εικονοστοιχείων της ενεργής στρώσης αντικαθιστά την αρχική επιλογή.