7.25. Διαγραφή μάσκας στρώσης

The Delete Layer Mask command deletes the active layer's layer mask, without modifying the active layer itself. If the active layer does not have a layer mask, the menu entry is insensitive and grayed out.

7.25.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαδιαγραφή μάσκας στρώσης,

  • ή από το αναδυόμενο μενού που παίρνετε με δεξί κλικ στην ενεργή στρώση στο διάλογο στρώσεων.