7.26. Προβολή μάσκας στρώσης

Η εντολή εμφάνιση μάσκας στρώσης επιτρέπει να δείτε τη μάσκα στρώσης καλύτερα κάνοντας την εικόνα αόρατη. Με κλικ στην είσοδο μενού, ένας έλεγχος εμφανίζεται δίπλα του και η μικρογραφία της μάσκας στρώσης στο διάλογο στρώσεων εμφανίζεται με πράσινο περίγραμμα. Η στρώση αυτή καθεαυτή δεν μεταβάλλεται· μπορείτε να την κάνετε ορατή πάλι αργότερα.

7.26.1. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτήν την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσημάσκαεμφάνιση μάσκας στρώσης,

  • ή με πατημένο το πλήκτρο Alt (Ctrl+Alt σε μερικά συστήματα) και από κλικ στη μικρογραφία μάσκας στρώσης στο διάλογο στρώσεων.

  • Μπορείτε να αναιρέσετε αυτήν την ενέργεια αποεπιλέγοντας την είσοδο μενού στο υπομενού στρώσημάσκα ή με Alt-κλικ (ή Ctrl+Alt-κλικ) πάλι στη μικρογραφία της μάσκας στρώσης.