7.54. Περικοπή στρώσης

Μπορείτε να περικόψετε στρώση με δύο τρόπους:

7.54.1. Περικοπή στην επιλογή

Η εντολή περικοπή στην επιλογή περικόπτει μόνο την ενεργή στρώση στα όρια της επιλογής αφαιρώντας οποιεσδήποτε λουρίδες στα άκρα των οποίων τα περιεχόμενα είναι πλήρως ανεπίλεκτα. Οι περιοχές που είναι μερικώς επιλεγμένες (π.χ., με άμβλυνση) δεν περικόπτονται. Εάν δεν υπάρχει επιλογή για την εικόνα, η είσοδος μενού είναι ανενεργή και αχνή.

Σχήμα 16.142. Εφαρμογή «περικοπή στην επιλογή»

Εφαρμογή «περικοπή στην επιλογή»

Στα αριστερά: πριν την εφαρμογή της εντολής, η στρώση έχει μια επιλογή που έχει αμβλυμένες άκρες.

Στα δεξιά: μετά την εφαρμογή της εντολής, τα αδιαφανή εικονοστοιχεία δεν περικόπτονται, ακόμα κι αν είναι μόνο ημιδιαφανή.


7.54.2. Περικοπή στο περιεχόμενο

Η εντολή Περικοπή στο περιεχόμενο περικόπτει αυτόματα την ενεργή στρώση, αντίθετα με το Εργαλείο αποκοπής, ή την εντολή Περικοπή στην επιλογή που σας επιτρέπει χειροκίνητο καθορισμό της περιοχής περικοπής.

Αυτή η εντολή αφαιρεί τη μέγιστη δυνατή περιοχή γύρω από την εξωτερική άκρη που όλες έχουν το ίδιο χρώμα. Το κάνει σαρώνοντας τη στρώση κατά μήκος μιας οριζόντιας γραμμής και μιας κάθετης γραμμής και περικόπτοντας τη στρώση μόλις βρει ένα διαφορετικό χρώμα, ανεξάρτητα από τη διαφάνεια του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή για περικοπή της στρώσης στις διαστάσεις ενός υποκειμένου που είναι χαμένο σε ένα συμπαγές παρασκήνιο που είναι υπερβολικά μεγάλο.

Σχήμα 16.143. Εφαρμογή του «Περικοπή στο περιεχόμενο»

Εφαρμογή του «Περικοπή στο περιεχόμενο»

Πριν την εφαρμογή της «Περικοπής στο περιεχόμενο»

Εφαρμογή του «Περικοπή στο περιεχόμενο»

Μετά την εφαρμογή της «Περικοπής στο περιεχόμενο»: η ενεργή στρώση, επάνω, έχει περικοπεί στο μέγεθος του κύκλου που περιέχει. Το μέγεθος της μειώνεται και το μη καταλαμβανόμενο τμήμα στον καμβά είναι διαφανές, αποκαλύπτοντας τα κίτρινα και πράσινα χρώματα της υποκείμενης στρώσης.


7.54.3. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτή την εντολή από τη γραμμή μενού εικόνας μέσα από στρώσηπερικοπή στην επιλογή.