13.10. Παράθεση χωρίς ραφές

13.10.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.312. Ένα παράδειγμα παράθεσης χωρίς ραφές.

Ένα παράδειγμα παράθεσης χωρίς ραφές.

Αρχικό

Ένα παράδειγμα παράθεσης χωρίς ραφές.

Εφαρμόστηκε παράθεση χωρίς ραφές


Αυτό το φίλτρο τροποποιεί την εικόνα για παράθεση δημιουργώντας άκρα χωρίς ραφές. Τέτοια εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοτίβο για σελίδα ιστού. Αυτό το φίλτρο δεν έχει επιλογή και το αποτέλεσμα μπορεί να χρειάζεται διόρθωση.

13.10.2. Ενεργοποίηση

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΧάρτηςΠαράθεση χωρίς ραφές...

13.10.3. Επιλογές

Σχήμα 17.313. Επιλογές φίλτρου «Παράθεσης χωρίς ραφή»

Επιλογές φίλτρου «Παράθεσης χωρίς ραφή»

Προεπιλογές, «Τύπος εισόδου», Περικοπή, Επιλογές ανάμειξης, Προεπισκόπηση, Προβολή διαίρεσης
[Σημείωση] Σημείωση

Αυτές οι επιλογές περιγράφονται στο Τμήμα 2, «Κοινά χαρακτηριστικά».