8.25. Μονοφωνικός μείκτης

8.25.1. Επισκόπηση

Σχήμα 16.197. Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Αρχική εικόνα

Με εφαρμοσμένο μονό μείκτη

Με εφαρμοσμένη την εντολή «Μονός μείκτης» με προκαθορισμένες επιλογές.


[Σημείωση] Σημείωση

This command does not work on Grayscale images. If the image is Grayscale, the menu entry is disabled.

8.25.2. Ενεργοποίηση της εντολής

  • Μπορείτε να βρείτε αυτήν την εντολή στο μενού παραθύρου εικόνας στο ΧρώματαΣυστατικάΜονός μείκτης….

8.25.3. Επιλογές

Σχήμα 16.198. Επιλογές εντολής «Μονός μείκτης»

Επιλογές εντολής «Μονός μείκτης»

Presets

«Presets» are a common feature for several Colors commands. You can find its description in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

Διατήρηση φωτεινότητας (luminosity)

The mixing can result in an image where some of the colors are too light. This option lessens the luminosity of the color channels while keeping a good visual ratio between them. So, you can change the relative weight of the colors without changing the overall luminosity.

Πολλαπλασιαστής κόκκινου καναλιού, Πολλαπλασιαστής πράσινου καναλιού, Πολλαπλασιαστής γαλάζιου καναλιού

Με εφαρμοσμένο τον συντελεστή σε κάθε κανάλι. Οι τιμές κυμαίνονται από -5,000 έως 5,000. Επειδή οι προεπιλεγμένες τιμές είναι ίσες στα τρία κανάλια, η εικόνα γίνεται αχνή.

Blending Options, Preview and Split view

These are common features described in Τμήμα 8.1.1, «Κοινά γνωρίσματα χρωμάτων».

8.25.4. Using Mono Mixer

When this filter is opened, the image preview turns to grayscale, but the image is still a RGB image with three channels, until the OK button is pressed.

Σχήμα 16.199. Red: 100% Green: 50% Blue: 0%. Preserve Luminosity unchecked.

Red: 100% Green: 50% Blue: 0%. Preserve Luminosity unchecked.

Σε κάθε τετράγωνο, τα εικονοστοιχεία έχουν μετατραπεί σε στάθμη του γκρι ίσης τιμής με το κόκκινο κανάλι στην αρχική εικόνα (Το παρασκήνιο έχει βαφτεί με ροζ κατόπιν για να κάνει όλα τα τετράγωνα ορατά).


Here is how the Preserve Luminosity works in the monochrome mode: «For example, suppose the sliders were Red:75%, Green:75%, Blue:0%. With Preserve Luminosity disabled, the resulting picture would be at 75%+75%+0% =150%, very bright indeed. A pixel with a value of, say, R,G,B=127,100,80 would map to 127*0.75+100*0.75+80*0=170 for each channel. With Preserve Luminosity enabled, the sliders will be scaled so they always add up to 100%. In this example, that scale value is 1/(75%+75%+0%) or 0.667. So the pixel values would be about 113. The Preserve Luminosity option just assures that the scale values from the sliders always adds up to 100%. Of course, strange things happen when any of the sliders have large negative values.» (from the plug-in author himself).

[Σημείωση] Σημείωση

Which channel should you modify? This depends on what you want to do. In principle, the Red channel suits contrast modifications well. The Green channel is well adapted to details changes and the Blue channel to noise, grain changes. You can use the Decompose command.