8.4. Απόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)

Ο φίλτρο απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma) είναι ένας άλλος τρόπος τροποποίησης του κορεσμού. Καθαρές επεξηγήσεις για τη χρωματικότητα (chroma) και τον κορεσμό μπορεί να βρεθούν στο https://ninedegreesbelow.com/photography/changing-saturation-using-lch-chroma.html .

8.4.1. Ενεργοποίηση της εντολής

Μπορείτε να πάρετε αυτόν τον διάλογο μέσω του: ΧρώματαΑπόχρωση-Χρωματικότητα (Chroma)…

8.4.2. Επιλογές

Σχήμα 16.149. Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Επιλογές απόχρωσης-χρωματικότητας (Chroma)

Προεπιλογές

«Προεπιλογές» είναι ένα συνηθισμένο γνώρισμα για πολλές εντολές χρωμάτων. Μπορείτε να βρείτε την περιγραφή τους στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».

Απόχρωση

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε απόχρωση στον χρωματικό κύκλο (-180°, 180°).

Χρωματικότητα (Chroma)

Η «χρωματικότητα (Chroma)» είναι η καθαρότητα του χρώματος. Μετακίνηση αυτού του ρυθμιστικού κάνει τα χρώματα περισσότερο ή λιγότερο καθαρά.

Σχ. φωτεινότητα (Lightness)

Το ρυθμιστικό και τα πλήκτρα μικρού βέλους σας επιτρέπουν να επιλέξετε τιμή (φωτoβολίας (luminosity)): -100, 100.

Προβολή προεπισκόπησης και διαίρεσης

Αυτά τα κοινά γνωρίσματα περιγράφονται στο Τμήμα 8.1, «Εισαγωγή στο μενού «Χρώματα»».