5.4. Κονσόλα σφαλμάτων

Η Κονσόλα σφαλμάτων προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από το μοναδικό «μήνυμα GIMP». Αυτό είναι ένα ημερολόγιο όλων των σφαλμάτων που συμβαίνουν ενώ τρέχει το GIMP. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλο αυτό το ημερολόγιο ή μόνο ένα επιλεγμένο κομμάτι.

5.4.1. Ενεργοποίηση του διαλόγου

Ο διάλογος «Κονσόλα σφαλμάτων» είναι ένας προσαρτήσιμος διάλογος· δείτε την ενότητα Τμήμα 2.3, «Διάλογοι και προσάρτηση» για βοήθεια στο χειρισμό του.

Μπορείτε να τον προσπελάσετε:

  • από το μενού εικόνας: ΠαράθυραΠροσαρτήσιμοι διάλογοιΚονσόλα σφαλμάτων·

  • από το μενού καρτέλας σε οποιοδήποτε προσαρτήσιμο διάλογο με κλικ στο και επιλογή Προσθήκη καρτέλαςΚονσόλα σφαλμάτων.

5.4.2. Ο διάλογος «Κονσόλα σφαλμάτων»

Σχήμα 15.81. Το παράθυρο διαλόγου «Κονσόλα σφαλμάτων»

Το παράθυρο διαλόγου «Κονσόλα σφαλμάτων»

Καθαρισμός σφαλμάτων

Αυτό το κουμπί διαγράφει όλα τα σφάλματα στο ημερολόγιο.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Δεν μπορείτε να «αναιρέσετε» αυτήν την ενέργεια.

Αποθήκευση όλων των σφαλμάτων

This button lets you save the error log to a file. A dialog window Save Error Log to File lets you choose the name and the destination directory of this file.

You can also select a part of the log (by click-and-dragging the mouse pointer or by using the Shift+arrow keys key combination) and save only this selected part by pressing the Shift key while pressing the button.

Σχήμα 15.82. Το παράθυρο διαλόγου «Αποθήκευση ημερολογίου σφαλμάτων σε αρχείο»

Το παράθυρο διαλόγου «Αποθήκευση ημερολογίου σφαλμάτων σε αρχείο»

[Υπόδειξη] Υπόδειξη

Θα βρείτε επίσης αυτές τις ενέργειες πλήκτρων στο μενού καρτέλας διάλογου με κλικ στο , ή στο μενού περιεχομένου που παίρνετε με δεξί κλικ στο παράθυρο διαλόγου.

5.4.3. The «Error Console» context menu

Σχήμα 15.83. «Error Console» context menu

«Error Console» context menu

Besides the functions mentioned above using the buttons, the context menu has the following additional actions. You can access the context menu by right clicking in the error console.

Select All

This command allows you to select all the messages in the log.

Highlight

This command allows you to change which kind of messages will highlight the error console. You can enable or disable the following three kinds of messages: Errors, Warnings, and Messages.