5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε μια τροποποιημένη έκδοση του εγγράφου κάτω από τους όρους των παραπάνω ενοτήτων 3 και 4, με την προϋπόθεση ότι θα εκδώσετε την τροποποιημένη έκδοση κάτω από ακριβώς αυτήν την άδεια, με την τροποποιημένη έκδοση να καλύπτει το ρόλο του εγγράφου, έτσι επιτρέπεται η διανομή και τροποποίηση της τροποποιημένης έκδοσης σε όποιον κατέχει ένα αντίγραφο του. Επιπλέον πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα στην τροποποιημένη έκδοση:

 1. Να χρησιμοποιήσετε στη σελίδα τίτλου (και στα εξώφυλλα, εάν υπάρχουν) έναν ξεχωριστό τίτλο από αυτόν του εγγράφου και από αυτούς των προηγούμενων εκδόσεων (που πρέπει, εάν υπήρχαν κάποιοι, να αναφέρονται στην ενότητα ιστορικού αυτού του εγγράφου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τίτλο ως μια προηγούμενη έκδοση εάν ο αρχικός εκδότης αυτής της έκδοσης δίνει την άδεια του.
 2. Να δώσετε λίστα της σελίδας τίτλου, ως συγγραφέων, ενός ή περισσότερων προσώπων ή οντοτήτων υπεύθυνων για τη συγγραφή των τροποποιήσεων της τροποποιημένης έκδοσης, μαζί με τουλάχιστον πέντε από τους κύριους συγγραφείς του εγγράφου (όλους τους κύριους συγγραφείς του, εάν έχει λιγότερους από πέντε), εκτός και σας απαλλάσσουν από αυτήν την απαίτηση.
 3. Να δηλώσετε στη σελίδα τίτλου το όνομα του εκδότη της τροποποιημένης έκδοσης, ως τον εκδότη.
 4. Να διατηρήσετε όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων του εγγράφου.
 5. Να προσθέσετε μια κατάλληλη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων για τις τροποποιήσεις γειτονική στις άλλες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.
 6. Να συμπεριλάβετε, αμέσως μετά τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, μια σημείωση άδειας που δίνει τη δημόσια άδεια για χρήση της τροποποιημένης έκδοσης κάτω από τους όρους αυτής της άδειας, στη μορφή που εμφανίζεται στο παρακάτω παράρτημα.
 7. Να διατηρήσετε σε αυτήν τη σημείωση άδειας τις πλήρεις λίστες των αμετάβλητων ενοτήτων και των απαιτούμενων κειμένων εξωφύλλου που δίνονται στη σημείωση άδειας του εγγράφου.
 8. Να συμπεριλάβετε ένα αμετάβλητο αντίγραφο αυτής της άδειας.
 9. Να διατηρήσετε την ενότητα που τιτλοφορείται «ιστορικό», τον τίτλο της και να προσθέσετε ένα στοιχείο που να δηλώνει τουλάχιστον τον τίτλο, χρόνο, νέους συγγραφείς και εκδότη της τροποποιημένης έκδοσης όπως δίνεται στη σελίδα τίτλου. Εάν δεν υπάρχει καμιά ενότητα με τίτλο «ιστορικό» στο έγγραφο, να δημιουργήσετε μια δήλωση στον τίτλο, χρόνο, συγγραφείς και εκδότη του εγγράφου όπως δίνεται στη σελίδα τίτλου, έπειτα να προσθέσετε ένα στοιχείο που περιγράφει την τροποποιημένη έκδοση όπως δηλώνεται στην προηγούμενη πρόταση.
 10. Να διατηρήσει την τοποθεσία δικτύου, εάν υπάρχει, που δίνεται στο έγγραφο δημόσιας πρόσβασης για ένα διαφανές αντίγραφο του εγγράφου και παρόμοια τις τοποθεσίες δικτύου που δίνονται στο έγγραφο για προηγούμενες εκδόσεις στις οποίες βασίστηκε. Αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στην ενότητα «ιστορικού». Μπορείτε να παραλείψετε μια τοποθεσία δικτύου για μια εργασία που δημοσιεύτηκε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν το έγγραφο, ή εάν ο αρχικός εκδότης της έκδοσης στην οποία αναφέρεται δίνει την σχετική άδεια.
 11. Για οποιαδήποτε ενότητα με τίτλο «ευχαριστίες» ή «αφιερώσεις», να διατηρήσει τον τίτλο της ενότητας και να διατηρήσει στην ενότητα όλη την ουσία και τον τόνο ευχαριστιών και/η αφιερώσεων κάθε συντελεστή που δίνεται εκεί.
 12. Να διατηρήσει όλες τις αμετάβλητες ενότητες του εγγράφου, χωρίς αλλαγή στο κείμενο και στους τίτλους τους. Οι αριθμοί της ενότητας ή το ισοδύναμο δεν θεωρούνται μέρος των τίτλων ενότητας.
 13. Να διαγράψει κάθε ενότητα με τίτλο «εγκρίσεις». Μια τέτοια ενότητα μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στην τροποποιημένη έκδοση.
 14. Να μην αλλαχθεί τίτλος οποιασδήποτε υπάρχουσας ενότητας για να πάρει τον τίτλο «εγκρίσεις» ή να συγκρουστεί με τίτλο με οποιαδήποτε αμετάβλητη ενότητα.
 15. Να διατηρήσετε οποιεσδήποτε αποποιήσεις εγγύησης.

Εάν η τροποποιημένη έκδοση περιλαμβάνει νέες ενότητες προκαταρκτικών ή παραρτήματα που εμπίπτουν στις δευτερεύουσες ενότητες και δεν περιέχει υλικό που αντιγράφηκε από το έγγραφο, μπορείτε προαιρετικά να χαρακτηρίσετε μερικές ή όλες αυτές τις ενότητες ως αμετάβλητες. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τους τίτλους τους στη λίστα των αμετάβλητων ενοτήτων στη σημείωση της άδειας τροποποιημένης έκδοσης. Αυτοί οι τίτλοι πρέπει να είναι διαφορετικοί από οποιουσδήποτε άλλους τίτλους ενότητας.

Μπορείτε να προσθέσετε μια ενότητα με τίτλο «εγκρίσεις», με την προϋπόθεση ότι περιέχει μόνο εγκρίσεις της τροποποιημένης έκδοσης από ποικίλα μέρη - για παράδειγμα, δηλώσεις αξιολόγησης ομότιμων ή ότι το κείμενο εγκρίθηκε από μια οργάνωση ως έγκυρος ορισμός ενός πρότυπου.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα απόσπασμα μέχρι πέντε λέξεις ως κείμενο εμπροσθόφυλλου και ένα κείμενο μέχρι 25 λέξεις ως κείμενο οπισθόφυλλου, στο τέλος της λίστας των κειμένων εξώφυλλου στην τροποποιημένη έκδοση. Μόνο ένα απόσπασμα κειμένου εμπροσθόφυλλου και ένα κείμενο οπισθόφυλλου μπορεί να προστεθεί από (ή μέσα από ρυθμίσεις που έγιναν) οποιαδήποτε μία οντότητα. Εάν το έγγραφο ήδη περιλαμβάνει ένα εξώφυλλο για το ίδιο εξώφυλλο, που προστέθηκε προηγουμένως από εσάς ή με ρύθμιση που έγινε από την ίδια οντότητα για λογαριασμό της οποίας ενεργείται, δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη· αλλά μπορείτε να αντικαταστήσετε την παλιά, με ρητή άδεια από τον προηγούμενο εκδότη που προστέθηκε στην παλιά.

Οι συγγραφείς και εκδότες του εγγράφου δεν επιτρέπουν από αυτήν την άδεια να χρησιμοποιήσουν τα ονόματα τους για διαφήμιση ή να υποστηρίξουν ή να υπονοήσουν έγκριση οποιασδήποτε τροποποιημένης έκδοσης.