6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Μπορείτε να συνδυάσετε το έγγραφο με άλλα έγγραφα που εκδόθηκαν κάτω από αυτή την άδεια, κάτω από τους όρους που καθορίστηκαν στην παραπάνω ενότητα 5 για τροποποιημένες εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε στο συνδυασμό όλες τις αμετάβλητες ενότητες όλων των αρχικών εγγράφων, αμετάβλητες και θα τις καταχωρήσετε ως αμετάβλητες ενότητες της συνδυασμένης σας εργασίας στη σημείωση άδειας και ότι θα διατηρήσετε όλες τις αποποιήσεις εγγυήσεων τους.

Η συνδυασμένη εργασία χρειάζεται να περιέχει μόνο ένα αντίγραφο αυτής της άδειας και πολλαπλές ταυτόσημες αμετάβλητες ενότητες μπορούν να αντικατασταθούν με ένα μοναδικό αντίγραφο. Εάν υπάρχουν πολλαπλές αμετάβλητες ενότητες με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικά περιεχόμενα, κάντε τον τίτλο κάθε τέτοιας ενότητας μοναδικό προσθέτοντας στο τέλος της, σε παρενθέσεις, το όνομα του αρχικού συγγραφέα ή εκδότη αυτής της ενότητας εάν είναι γνωστός, ή αλλιώς ένα μοναδικό αριθμό. Κάντε τις ίδιες ρυθμίσεις στην ενότητα τίτλοι στη λίστα των αμετάβλητων ενοτήτων στη σημείωση άδειας της συνδυασμένης εργασίας.

Στο συνδυασμό, πρέπει να συνδυάσετε οποιεσδήποτε ενότητες με τίτλο «ιστορικό» στα ποικίλα αρχικά έγγραφα, σχηματίζοντας μια ενότητα με τίτλο «ιστορικό»· παρόμοια συνδυάστε οποιεσδήποτε ενότητες με τίτλο «ευχαριστίες» και οποιεσδήποτε ενότητες με τίτλο «αφιερώσεις». Πρέπει να διαγράψετε όλες τις ενότητες με τίτλο «εγκρίσεις».