10. Φίλτρα συνδυασμού

10.1. Εισαγωγή

Τα συνδυαστικά φίλτρα συνδέουν δύο ή περισσότερες εικόνες σε μια μονή εικόνα.