10.2. Συγχώνευση βάθους

Συγχώνευση βάθους είναι ένα συνδυαστικό φίλτρο που είναι χρήσιμο για συνδυασμό δύο διαφορετικών εικόνων ή στρώσεων. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιο μέρος κάθε εικόνας ή στρώσης θα παραμείνει ορατό.

10.2.1. Επισκόπηση

Σχήμα 17.192. Παράδειγμα φίλτρου

Παράδειγμα φίλτρου

Αρχικό

Παράδειγμα φίλτρου

Εφαρμογή φίλτρου


Κάθε εικόνα συνδέεται με ένα χάρτη που δουλεύει ως μάσκα. Απλά δημιουργήστε αυτό το χάρτη ως διαβάθμιση της γκρίζας κλίμακας: όταν εφαρμόζεται σε εικόνα, οι σκοτεινές περιοχές της μάσκας θα εμφανίσουν την υποκείμενη εικόνα και οι ανοιχτές περιοχές θα καλύψουν την εικόνα.

[Σημείωση] Σημείωση

Για εργασία με αυτό το φίλτρο, οι εικόνες και οι χάρτες πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος. Όλες οι εικόνες για επιλογή πρέπει να είναι παρούσες στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο σε εικόνα με πολλές στρώσεις. Όλες οι στρώσεις θα εμφανιστούν στις αναπτυσσόμενες λίστες που χρησιμοποιούνται για επιλογή εικόνων. Αυτές οι στρώσεις πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος.

10.2.2. Πρόσβαση αυτού του φίλτρου

Μπορείτε να βρείτε αυτό το φίλτρο μέσα από ΦίλτραΣυνδυασμόςΣυγχώνευση βάθους…

10.2.3. Επιλογές

Σχήμα 17.193. Επιλογές φίλτρου «Συγχώνευση βάθους»

Επιλογές φίλτρου «Συγχώνευση βάθους»

Πηγή 1, Πηγή 2

Καθορισμός των πηγαίων εικόνων για χρήση στην ανάμειξη.

Χάρτης βάθους

Καθορισμός της εικόνας για χρήση ως χαρτών μετασχηματισμού για τις πηγές.

Επικάλυψη

Δημιουργία απαλών μεταβάσεων μεταξύ εικόνων.

Μετατόπιση

Αυτή η επιλογή μετατοπίζει το όριο ανάμειξης, δίνοντας περισσότερη ή λιγότερη σπουδαιότητα σε μια εικόνα συγκριτικά με άλλη.

Κλίμακα 1, Κλίμακα 2

Το ίδιο όπως πιο πάνω για μετατόπιση, αλλά πιο ευαίσθητο και εφαρμόζεται σε κάθε χάρτη ξεχωριστά. Όταν κλιμακώνεται σε χαμηλότερη τιμή, θα επηρεάσει την τιμή χάρτη εικόνας, κάνοντας την πιο σκούρα. Έτσι, το μαύρο είναι πιο κυρίαρχο στην ανάμειξη και θα δείτε περισσότερη εικόνα.

10.2.4. Παράδειγμα χρήσης

Χάρτες είναι διαβαθμίσεις γκρίζας κλίμακας δημιουργημένες με το εργαλείο διαβάθμισης και τροποποιημένες με το εργαλείο καμπύλης.

Σχήμα 17.194. Πηγαίες εικόνες και οι χάρτες τους

Πηγαίες εικόνες και οι χάρτες τους

Πηγαία εικόνα 1

Πηγαίες εικόνες και οι χάρτες τους

Πηγαία εικόνα 2

Πηγαίες εικόνες και οι χάρτες τους

Χάρτης 1

Πηγαίες εικόνες και οι χάρτες τους

Χάρτης 2


Μπορείτε να καταλάβετε τι τρέχει. Η εικόνα-1 επεξεργάζεται από το χάρτη-1: το κόκκινο τετράγωνο καλύπτεται και το κίτρινο τετράγωνο παραμένει ορατό. Η εικόνα-2 επεξεργάζεται από το χάρτη-2: ο κόκκινος κύκλος καλύπτεται και ο πράσινος κύκλος παραμένει ορατός. Συνολικά, ο πράσινος κύκλος και το κίτρινο τετράγωνο παραμένουν ορατά.

Σχήμα 17.195. Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Ούτε μετατόπιση, ούτε επικάλυψη. Το όριο μεταξύ και των δύο εικόνων είναι απότομο και τοποθετείται στο μέσο της διαβάθμισης μάσκας.

Αποτελέσματα

Μετατόπιση = 0,980 : το όριο, απότομο, μετατοπίζεται έτσι ώστε η περιοχή της εικόνας-2 να αυξάνεται.

Αποτελέσματα

Επικάλυψη = 0,520: το όριο θολώνεται.

Αποτελέσματα

Κλίμακα 1 μειώνεται σε 0,056 : όπως με την αντιστάθμιση, το όριο μετατοπίζεται. Η περιοχή εικόνας-1 αυξάνεται.