8.51. Mitjana de la vora

8.51.1. Panoràmica

Figura 16.241. Exemple pel filtre «Mitjana de la vora»

Exemple pel filtre «Mitjana de la vora»

Imatge original

Exemple pel filtre «Mitjana de la vora»

Aplicació del filtre «Mitjana de la vora»


Aquest connector calcula el color més utilitzat en una vora al voltant de la capa activa o selecció. Es poden agrupar colors similars que es converteixen en predominants. El color calculat es converteix en el color del primer pla a la caixa d'eines. Aquest filtre és interessant quan has de trobar el color de fons d'una pàgina web que difereixi el mínim possible de la vora de la imatge. L'acció d'aquest filtre no es registra en l'històric del desfer i no es pot eliminar amb el Ctrl+Z.

[Nota] Nota

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.51.2. Activació del filtre

This filter is found in the image window menu under ColorsInfoBorder Average.

8.51.3. Opcions

Figura 16.242. Opcions del filtre «Mitjana de la vora»

Opcions del filtre «Mitjana de la vora»

Mida de la vora

Podeu establir el gruix de la vora en píxels.

Nombre de colors

La mida del pot de pintura permet controlar el nombre de colors similars del mateix pot. Una mida baixa del pot (és a dir, un gran nombre de pots) dona una millor precisió en el càlcul de la mitjana de color. Recordeu que una millor precisió no significa necessàriament millors resultats (mireu l'exemple de sota).

8.51.4. Exemples del filtre «Mitjana de la vora»

Figura 16.243. Imatge original

Imatge original

Imatge original: els colors són vermell pur (255;0;0), Blau Pur (0;0;255) i diferents però similars tipus de verd ( 0;255;0 , 63;240;63 , 48;224;47 , 0;192;38 ).


Figura 16.244. El «Nombre de colors» està fixat a 8:

El «Nombre de colors» està fixat a 8:

El color resultant és el vermell (254,2,2).


La mida del pot és baixa. Així, el número és alt. Tots els matisos es poden guardar en diferents pots. El pot que conté vermell és el més ple. El color resultat és quasi un vermell pur (254,2,2) i esdevé el color del primer pla de la Caixa d'eines.

Figura 16.245. El «Nombre de colors» està fixat a 64:

El «Nombre de colors» està fixat a 64:

El color resultant és el verd (32,224,32).


Aquí la mida del pot és gran, i el nombre de pots és baix. Colors similars s'emmagatzemen al mateix pot. El pot «verd» és el més ple. Tots els colors del pot tenen els mateixos valors pels dos bits més significatius: (00******;11******;00******). Els 6 bits restants poden tenir valors del 0 al 63 pel canal respectiu. Així, en aquest pot els canals vermells van del 0 al 63, els canals verds van del 192 al 255, els canals blaus van del 0 al 63. El color resultant és el verd (32,224,32), que per cada canal és la mitja entre els límits de la franja del canal (63 + 0)/2, (255+192)/2 , (63+0)/2.