8. El quadre de diàleg GIH

Quan creeu un nou pinzell animat, es mostrarà en la finestra de la imatge i us agradaria desar-lo en format gih. Seleccioneu el menú FitxerAnomena i desa..., escriviu un nom amb l'extensió .gih en la casella de la finestra i premeu el botó Desa, s'obrirà la següent finestra:

Figura 7.18. El diàleg per a descriure el pinzell animat

El diàleg per a descriure el pinzell animat

Quadre de diàleg que apareix quan es desa un pinzell animat


Aquest quadre de diàleg té moltes opcions que no són fàcils d'entendre. Permeten determinar la manera d'animar el pinzell.

Espaiat (percentatge)

L'«Espaiat» és la distància entre les marques consecutives del pinzell quan es traça una pinzellada amb el punter. Heu de considerar que dibuixar amb un pinzell, és com si estiguéssiu estampant. Si l'espaiat és baix, els cops estampats estaran més a prop i les traces semblaran més contínues. Si l'espaiat és alt, els cops estaran més separats: això és interessant amb els pinzells de figures, com el del «pebrot verd», per exemple. El valor varia des de l'1 fins a 200 i aquest percentatge es refereix al «diàmetre» del pinzell: 100% és un diàmetre; a 50, els pebrots estan mig superposats, mig diàmetre; a 100, un diàmetre de separació; a 150, un diàmetre i mig de separació; 200, dos diàmetres de separació.

Descripció

És el nom del pinzell que apareix a dalt en el diàleg dels pinzells (mode graella) quan el pinzell està seleccionat.

Mida de les cel·les

És la mida de les cel·les que se separen en capes... Per defecte, és una cel·la per capa i la mida és la de la capa. Llavors només hi ha un aspecte de pinzell per capa.

Podríem tenir només una gran capa i separar-la en cel·les que s'utilitzaran pels diferents aspectes del pinzell animat.

Per exemple, volem un pinzell, de 100x100 píxels, amb 8 aspectes diferents. Podem tenir 8 aspectes d'una capa de 400x200 píxels, o d'una capa de 300x300 píxels però amb una cel·la buida sense ús.

Nombre de cel·les

És el nombre de cel·les (una per aspecte), que es tallarà en cada capa. Per defecte, aquest és el nombre de capes ja que només hi ha una capa per aspecte.

Mostra com

Això mostra com es disposen les cel·les en les capes. Si per exemple, heu situat vuit cel·les a dues cel·les per capa en quatre capes, el GIMP mostrarà 1 fila de 2 columnes per cada capa.

Dimensió, Rangs, Selecció

Les coses es compliquen. Calen explicacions per a entendre com es disposen les cel·les i les capes.

El GIMP comença recuperant cel·les de cada capa i les apila en un FIFO (First In First Out, que vol dir primer a entrar, primer a sortir; és a dir, la primera que és a dalt de la pila pot sortir primer i la darrera a entrar és abaix de la pila). En el nostre exemple, quatre capes amb dues cel·les cadascuna, ho tenim de dalt a baix: la primera cel·la de la primera capa, segona cel·la de la primera capa, la primera cel·la de la segona capa, la segona cel·la de la segona capa..., la segona cel·la de la quarta capa. Amb una cel·la per capa o amb diverses cel·les per capa, el resultat és el mateix: totes les cel·les estan recollides i apilades en una pila. Podeu veure aquesta pila en el diàleg de les capes del fitxer de la imatge .gih resultant.

Llavors, el GIMP crea una matriu informàtica a partir d'aquesta pila amb les Dimensions que heu indicat, podeu utilitzar-ne quatre.

En informàtica, una matriu té la forma (x,y,z) per a una taula de 3 dimensions (3D). És fàcil imaginar una taula 2D: sobre el paper, és una taula amb files i columnes

Amb una taula 3D no parlem de files i columnes però si de Dimensions i Rangs. La primera dimensió està a l'eix x, la segona a l'eix y, i la tercera a l'eix z. Cada dimensió té rangs de les cel·les.

Per a omplir aquesta matriu, el GIMP recupera les cel·les de dalt de la pila. La forma d'omplir la taula recorda la d'un compte quilòmetres: els dígits del rang dret giren primer i quan arriben al màxim, els del rang esquerre comencen a girar. Si recordeu la programació Basic amb una taula (4,2,2), la següent successió: (1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(2,1,1),(2,1,2),(2,2,2),(3,1,1).... (4,2,2). Veurem això més endavant amb un exemple.

A més del nombre de rang que es pot donar a cada dimensió, també es pot afegir un mode Selecció. Hi ha diversos modes que s'aplicaran quan es dibuixin:

Incremental

El GIMP selecciona un rang de les dimensions interessades en funció de l'ordre dels rangs que hi ha en aquesta dimensió.

Aleatori

El GIMP selecciona un rang aleatori des de la dimensió interessada.

Angular

El GIMP selecciona un rang en la dimensió interessada d'acord amb l'angle de desplaçament del pinzell.

El primer rang és per a la direcció 0°, cap amunt. Els altres rangs estan afectats, en el sentit horari, en un angle on el valor és 360/nombre de rangs. Per tant, amb 4 rangs en la direcció interessada, l'angle girarà 90° en sentit horari per cada canvi de direcció: el segon rang estarà afectat a 90° (cap a la dreta), el tercer rang a 180° (cap avall) i el quart a 270° (-90°) (cap a l'esquerra).[2]

Velocitat, pressió, inclinació X, inclinació Y

Aquestes opcions són per a tauletes gràfiques perfeccionades.

Exemples

Imatge d'un tub d'una dimensió

Bé. Perquè és útil tot això? Ho veurem gradualment amb exemples. Podeu situar en cada dimensió casos que donaran al pinzell animat una acció particular.

Comencem amb un pinzell 1D que permet estudiar les accions en modes de selecció. Es pot imaginar així:

Seguiu els passos següents:

 1. Obriu una imatge nova de 30x30 píxels, RGB amb un farciment transparent. Utilitzeu l'eina text per a crear 4 capes: «1», «2», «3», «4». Elimineu la capa del «fons».

 2. Deseu aquesta imatge amb l'extensió .xcf per a mantenir-ne les propietats, llavors deseu-la en el format .gih.

 3. El diàleg «Anomena i desa» s'obre: seleccioneu una destinació per a la imatge. D'acord. S'obre el diàleg GIH: trieu un espaiat de 100, doneu-li un nom, una mida de cel·la de 30x30, 1 dimensió, 4 rangs i trieu «Incremental» per a la selecció. D'acord.

 4. Podríeu tenir dificultats per a desar directament en el directori de pinzells del GIMP. En aquest cas, deseu el fitxer .gih manualment a la carpeta /usr/share/gimp/gimp/2.0/brushes. Llavors, torneu a la caixa d'eines, feu clic sobre la icona del pinzell per a obrir el diàleg dels pinzells i feu clic sobre el botó de la icona Actualitza. El nou pinzell apareix en la finestra dels pinzells. Seleccioneu-lo. Seleccioneu l'eina llapis, feu un clic i arrossegueu sobre una imatge nova:

  Veureu els dígits 1, 2, 3, 4 seguits, en ordre.

 5. Repreneu la imatge .xcf i deseu-la a .gih configurant la selecció a «Aleatori»:

  Els dígits es mostraran a l'atzar.

 6. Ara seleccioneu la selecció «Angular»:

Un pinzell animat de 3 dimensions

Ara crearem un pinzell 3D animat: la seva orientació variarà segons la direcció del pinzell (4 direccions) alternant regularment esquerra i dreta, el color canviarà a l'atzar entre negre i blau.

El primer és saber el nombre d'imatges necessàries. Reservem la primera dimensió (x) per a la direcció del pinzell (4 direccions). La segona dimensió (y) és per a l'alternança esquerra/dreta i la tercera dimensió (z) per a la variació del color. Aquest pinzell estarà representat per una matriu 3D «myarray(4,2,2)»:

: hi ha 4 rangs en la primera dimensió (x), 2 rangs en la segona (y) i 2 rangs en la tercera (z). Veiem que el nombre de cel·les correspon al nombre d'imatges, 4x2x2 = 16 cel·les. Necessitem 16 imatges.

 1. Crea imatges de la dimensió 1 (x)

  Obriu una nova imatge de 30x30 píxels, RGB amb un farciment transparent. Utilitzant la lupa, dibuixem una mà esquerra amb els dits cap amunt.[3] L'anomenem i desem handL0k.xcf que vol dir "hand Left 0° Black".

  Obriu el diàleg de capes. Feu doble clic sobre la capa per a obrir el diàleg Atributs de la capa i reanomeneu-la en handL0k.

  Dupliqueu la capa. Deixeu visible només la capa duplicada, seleccioneu-la i apliqueu-ne una rotació de 90° (Capa/Transforma/Gira 90° en sentit horari). Reanomeneu-la en handL90k.

  Repetiu la mateixa operació per a crear handL180k i handL-90k (o handL270k).

 2. Creació d'imatges de dimensió 2 (i)

  Aquesta dimensió en el nostre exemple té dos rangs, un per a la mà esquerra i un altre per a la mà dreta. La mà esquerra ja existeix. Construirem les imatges de la mà dreta capgirant-les horitzontalment.

  Dupliqueu la capa handL0k. Deixeu-la visible i seleccioneu-la. Reanomeneu-la en handR0k. Aplicació Capa/Transforma/Capgira horitzontalment.

  Repetiu la mateixa operació en les altres capes de la mà esquerra, per a crear les mans dretes equivalents.

  Reordeneu les capes per a tenir una rotació horària de dalt a baix, alternant esquerra i dreta: handL0k, handR0k, handL90k, handR90k, ..., handR-90k.

 3. Creació d'imatges de dimensió 3 (z)

  Crea imatges de la dimensió 3 (z): la tercera dimensió té dos rangs, un per al color negre i un altre per al color blau. El primer rang, el negre, ja existeix. Veiem que les imatges de la dimensió 3 seran una còpia en blau de les imatges de la dimensió 2. Així que tindrem 16 imatges. Però una fila de 16 capes no és fàcil de gestionar: llavors utilitzarem capes amb dues imatges.

  Seleccioneu la capa handL0k i deixeu-la només visible. Utilitzeu Imatge/Mida del Llenç per a canviar la mida del llenç a 60x30 píxels.

  Dupliqueu la capa hand0k. Damunt la còpia, ompliu la mà amb blau utilitzant l'eina Pot de pintura.

  Seleccioneu l'eina Mou. Doble clic per a accedir a les seves propietats: marqueu l'opció Mou la capa actual. Moveu la mà blava a la part dreta de la capa amb precisió amb l'ajuda de l'Ampliació.

  Assegureu-vos que només la capa handL0k i la seva còpia blava són visibles. Clic dret en el diàleg de capes: apliqueu l'ordre Fusiona les capes visibles amb l'opció Expandeix el necessari. Obtindreu una capa de 60x30 píxels amb una mà esquerra negra a l'esquerra i una mà dreta blava a la dreta. Reanomeneu-la en «handsL0».

  Repetiu la mateixa operació sobre les altres capes.

 4. Ordena les capes

  S'han d'ordenar les capes perquè el GIMP pugui trobar la imatge desitjada en el moment de l'ús del pinzell. Les capes ja estan en ordre però s'ha d'entendre de forma més general com posar-les en ordre. Hi ha dos mètodes per a fer-ho. El primer és matemàtic: el GIMP divideix primer les 16 capes per 4; això dona 4 grups de 4 capes per a la primera dimensió. Cada grup representa una direcció del pinzell. Llavors, una altra divisió per 2; això dona 8 grups de 2 capes per a la segona dimensió: cada grup representa l'alternança E/D. Una altra divisió per 2 per a la tercera dimensió per a representar un color a l'atzar entre negre i blau.

  L'altre mètode és visual, basat en la representació de la matriu. La correlació entre els dos mètodes es representa en la següent imatge:

  Com llegeix el GIMP aquesta matriu? El GIMP comença amb la primera dimensió que està programada per una tria «angular», per exemple, 90°. En aquest rang de 90°, en groc en la segona dimensió, se selecciona l'alternança E/D de manera «incremental». Llavors, en la tercera dimensió, en forma aleatòria, es tria un color. Finalment, les nostres capes han de tenir l'ordre següent:

 5. Heus ací. El vostre pinzell està llest. Deseu-lo primer amb el format .xcf, i després amb el format .gih amb els següents paràmetres:

  • Espaiat: 100

  • Descripció: mans

  • Mida de les cel·les: 30x30

  • Nombre de cel·les: 16

  • Dimensions: 3

   • Dimensió 1: 4 rangs Selecció: angular

   • Dimensió 2: 2 rangs Selecció: incremental

   • Dimensió 3: 2 rangs Selecció: aleatòria

  Col·loqueu el fitxer .gih a la carpeta dels pinzells del GIMP i actualitzeu la caixa dels pinzells. Ara, ja podeu utilitzar el vostre pinzell.

  Figura 7.19. Aquí hi ha el resultat de traçar una selecció el·líptica amb el pinzell:

  Aquí hi ha el resultat de traçar una selecció el·líptica amb el pinzell:

  Aquest pinzell alterna la mà dreta i la mà esquerra amb regularitat, els colors negre i blau a l'atzar, d'acord amb les quatre direccions del pinzell.
[2] En les versions anteriors del GIMP, es podia reemplaçar « el sentit horari» pel « sentit antihorari».

[3] Bé, hem fet una mica de trampa aquí: la nostra mà està agafada de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stop_hand.png.