8.5. To-Saturació

L'ordre To-Saturació s'utilitza per a ajustar els nivells de to, saturació i brillantor en una franja de pesos del color (temperatura del color) per a l'àrea o la capa activa seleccionada.

8.5.1. Activa l'ordre

Hi podeu accedir a través de ColorsTo-Saturació…

8.5.2. Opcions

Figura 16.150. Opcions de To-Saturació

Opcions de To-Saturació

Predefinits

Els «Predefinits» són una característica habitual per a diverses ordres del color. Podeu trobar la seva descripció a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».

Seleccioneu el color primari per a ajustar-lo

Podeu triar per ajustar qualsevol dels sis colors: els tres colors primaris (vermell, verd i blau) i els tres colors complementaris (cian, magenta i groc). Estan ordenats segons el cercle cromàtic. Quan augmenta el to, va en sentit antihorari; quan disminueix, va en sentit horari. Si feu clic al botó Mestre, els canvis afectaran a tots els colors. Per defecte, el GIMP ha establert el vermell a 0. Tingueu en compte que aquests colors fan referència a les gammes de colors i no als canals de colors.

Els canvis de to es mostren a les mostres de color, i el resultat és visible a la imatge si l'opció Previsualització està habilitada.

Superposició

Aquest lliscador permet definir quantes franges de colors se sobreposaran. Aquest efecte és molt subtil i només funciona en colors molt propers:

Figura 16.151. Exemple per a l'opció Superposició

Exemple per a l'opció Superposició

Imatge original. D'esquerra a dreta: un groc vermellós (255;240;0); un groc pur (255;255;0); un groc verdós (240;255;0).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 0. To = 15. Els colors esdevenen (186;255;1), (168;255;1), (156;255;1).

Exemple per a l'opció Superposició

Superposició = 100. To = 15. Els colors esdevenen (192;255;1), (168;255;1), (162;255;1). A causa de la superposició, el verdós és menys verd i el vermellós menys vermell.


Ajusteu el color seleccionat
  • To: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un to al cercle cromàtic (-180, 180).

  • Lluminositat: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar un valor (lluminositat): -100, 100.

    [Nota] Nota

    Aquí, els canvis de lluminositat es refereixen a una gamma de colors, mentre que amb les eines Corbes i Nivells es refereixen a un to de color, que funciona en els canals de color. Si canvieu la lluminositat del color groc amb el to-saturació, es canviaran tots els píxels grocs, mentre que amb les eines Corbes o Nivells només es canviarà la lluminositat dels píxels foscos, brillants o mitjans.

  • Saturació: el lliscador i la casella d'entrada permeten seleccionar una saturació: -100, 100.ó.

El botó Inicialitza el color elimina els canvis de to, lluminositat i saturació del color seleccionat.

Previsualització i vista dividida

Són característiques habituals descrites a Secció 8.1, «Introducció al menú «Colors»».