Capítol 2. Arrencada del GIMP

Sumari

1. Execució del GIMP
1.1. Plataformes conegudes
1.2. Idioma
1.3. Arguments de la línia d'ordres
2. Iniciar el GIMP per primera vegada
2.1. Per acabar...

1. Execució del GIMP

Most often, you start GIMP either by clicking on an icon (if your system is set up to provide you with one), or by typing gimp on a command line. If you have multiple versions of GIMP installed, you may need to type gimp-2.10 to get the latest version. You can, if you want, give a list of image files on the command line after the program name, and they will automatically be opened by GIMP as it starts. It is also possible, though, to open files from within GIMP once it is running.

La majoria de sistemes operatius admeten les associacions de fitxers, que associen una classe de fitxers (com els determinats per l'extensió del nom de fitxer, com ara .jpg) amb l'execució de la corresponent aplicació (per exemple, el GIMP). Quan els fitxers d'imatge estan convenientment associats al GIMP, podeu fer doble clic sobre una imatge per a obrir-la en el GIMP.

1.1. Plataformes conegudes

El GIMP és el programa de manipulació d'imatges més àmpliament admès disponible avui dia. Les plataformes en les quals se sap que el GIMP funciona són:

GNU/Linux™, Apple Mac OS X™, Microsoft Windows™, OpenBSD™, NetBSD™, FreeBSD™, Solaris™, SunOS™, AIX™, HP-UX™, Tru64™, Digital UNIX™, OSF/1™, IRIX™, OS/2™, i BeOS™.

El GIMP pot ser portat fàcilment a altres sistemes operatius per la disponibilitat del seu codi font. Podeu trobar informació més detallada a la pàgina dels desenvolupadors del GIMP [GIMP-DEV].

1.2. Idioma

El GIMP detecta i usa, automàticament, l'idioma del sistema. En cas que la detecció de l'idioma falli o que vulgueu usar un idioma diferent, des del GIMP-2.8, podeu fer el següent: EditaPreferènciesInterfície.

També podeu usar:

En Linux

En LINUX: en el mode de consola, escriviu LANGUAGE=ca gimp o LANG=ca gimp reemplaçant «ca» (català) pel codi d'idioma que vulgueu («en», «fr», «de», etc.). Explicació: en fer LANGUAGE=ca establiu una variable d'entorn per a l’execució del programa gimp.

En Windows XP

Botó Panell de controlSistemaAvançatEntorn a l'àrea Variables del sistema: botó Afegeix: introduïu «LANG» en «Nom» i «ca» o «fr» en «Valor». Advertència: cal fer clic, successivament, en tres botons D'acord per a validar l'elecció.

If you change languages often, you can create a batch file to change the language. Open NotePad. Type the following commands (for french for instance):

set lang=fr
start gimp-2.10.exe

Save this file as GIMP-FR.BAT (or another name, but always with a .BAT extension). Create a shortcut and drag it to your desktop.

Una altra possibilitat: IniciProgramesGTK Runtime Environment i Selecciona idioma i trieu l'idioma que vulgueu de la llista desplegable.

En Apple Mac OS X

Des de «Preferències del sistema», feu clic en la icona «Internacional». En la pestanya «Idioma», l'idioma que desitgeu emprar hauria de ser el primer de la llista.

Una altra instància del GIMP

Use -n to run multiple instances of GIMP. For example, use gimp-2.10 to start GIMP in the default system language, and LANGUAGE=en gimp-2.10 -n to start another instance of GIMP in English; this is very useful for translators.

1.3. Arguments de la línia d'ordres

Although arguments are not required when starting GIMP, the most common arguments are shown below. On a Unix system, you can use man gimp for a complete list.

Command line arguments must be in the command line that you use to start GIMP as gimp-2.10 [OPTION...] [FILE|URI...].

-?, --help

Mostra un llistat de totes les opcions de la línia d'ordres.

--help-all

Mostra totes les opcions d'ajuda.

--help-gtk

Mostra les opcions del GTK+.

-v, --version

Imprimeix la versió del GIMP i surt.

--license

Mostra informació de la llicència i surt.

--verbose

Mostra missatges detallats de l'inici.

-n, --new-instance

Arrenca una nova instància del GIMP.

-a, --as-new

Obre les imatges com a noves.

-i, --no-interface

Executa sense interfície d'usuari.

-d, --no-data

No carrega patrons, degradats, paletes ni pinzells. Sovint és útil quan es vol minimitzar el temps d'inici, en situacions d'ús no interactiu.

-f, --no-fonts

No carrega cap lletra tipogràfica. És útil per a carregar el GIMP més de pressa quan s'utilitzen scripts que no requereixen lletres o per a trobar problemes relacionats amb lletres malmeses que fan que el GIMP es pengi.

-s, --no-splash

No mostra la pantalla d'inici en arrencar.

--no-shm

No s'usa memòria compartida entre el GIMP i els connectors.

--no-cpu-accel

No s'utilitzen les funcions especials d'acceleració de la CPU. Útil per a trobar o deshabilitar problemes en el maquinari o les funcions de l'acceleració.

--session=nom

Utilitza un fitxer de configuració sessionrc alternatiu per a aquesta sessió del GIMP. El nom de sessió proporcionat s'afegeix al final del nom del fitxer sessionrc per defecte.

--gimprc=nom del fitxer

Utilitza un gimprc alternatiu en lloc del predeterminat. El fitxer gimprc conté un registre de les vostres preferències. És útil en els casos en què els camins dels connectors o les especificacions del sistema poden variar.

--system-gimprc=nom del fitxer

Utilitza un fitxer gimprc de sistema alternatiu.

-b, --batch=ordres

Executa el conjunt d'ordres de forma no interactiva. Aquest conjunt es dóna habitualment en forma d'un script que pot ser executat per una de les extensions de scripts del GIMP. Quan l'ordre és un -, les ordres es llegeixen de l'entrada estàndard.

--batch-interpreter=procediment

Especifica el procediment que s'ha d'usar per a processar les ordres de processament per lots. El procediment per defecte és l’Script-Fu.

--console-messages

No apareixen caixes de diàleg informant d'errors o advertències. En canvi, s'imprimeixen missatges en la consola.

--pdb-compat-mode=mode

Mode de compatibilitat de la base de dades de procediments (off|on|warn).

--stack-trace-mode=mode

Depura en cas de fallada (never|query|always).

--debug-handlers

Activa la depuració de senyals no fatals. Útil per a depurar el GIMP.

--g-fatal-warnings

Tracta tots els avisos com a fatals. Útil per a depurar.

--dump-gimprc

Genera un fitxer «gimprc» amb configuració per defecte. Útil si s'ha fet malbé el fitxer «gimprc».

--display=pantalla

Utilitza la pantalla X especificada (aquesta opció és vàlida per a totes les plataformes).