5.13. Propagació del valor

5.13.1. Visió general

Figura 17.84. Exemple del filtre Propagació del valor

Exemple del filtre Propagació del valor

Imatge original

Exemple del filtre Propagació del valor

Aplicació del filtre «Propagació del valor»


Aquest filtre funciona en les vores de color. Propaga els píxels que es diferencien d'una manera determinada dels píxels veïns.

5.13.2. Activació el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresDistorsionsPropagació del valor....

5.13.3. Opcions

Figura 17.85. Opcions del filtre «Propagació del valor»

Opcions del filtre «Propagació del valor»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Mode

Els exemples es refereixen a la següent imatge:

Més blanc (valor més gran)

La propagació es fa des dels píxels amb el valor més alt, cap als píxels amb el valor més baix. Les zones clares s'engrandiran.

Figura 17.86. Més blanc

Més blanc

La propagació s'ha fet des dels píxels clars cap als píxels foscos en les quatre direccions: amunt, avall, dreta i esquerra. El filtre aplicat diverses vegades incrementa l'efecte.


Més negre (valor més petit)

La propagació es fa des dels píxels amb el valor més baix, cap als píxels amb el valor més alt. Les zones clares s'engrandiran.

Figura 17.87. Més negre

Més negre

Figura 17.88. Només al capdavall

Només al capdavall

Com l'anterior, però només Cap avall.


Valor mitjà als pics

En el límit entre els dos colors, s'hi propaga la mitjana dels dos valors.

Figura 17.89. Valor mitjà als pics

Valor mitjà als pics

S'hi ha afegit una vora fina amb un color de transició. No és visible al voltant dels objectes amb les vores suavitzades.

Valor mitjà als pics

Green area zoomed x800. A thin border (one pixel wide) has been added. Its value is the average between gray (90%) and green (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Color als pics

Les àrees propagades s'ompliran amb el color del primer pla de la caixa d'eines.

S'obre un selector de colors amb un comptagotes.

Figura 17.90. Color als pics

Color als pics

En aquest exemple, el color seleccionat és el vermell. Al voltant dels objectes s'afegeix una vora fina, d'un píxel d'ample vermell. Amb objectes amb vora difuminada, el límit se situa en el lloc més allunyat. Aquí, una altra vora apareix a l'interior, és un artefacte que a causa de la petita mida de l'objecte fa que la zona difuminada dels costats oposats se superposi.


Només color

Només es propagaran zones amb el color seleccionat. Amb aquesta opció, les vores suaus i difuses no es propaguen bé.

Figura 17.91. Només color

Només color

En aquest exemple, el color seleccionat és el de l'objecte verd. Després d'aplicar el filtre diverses vegades, la zona verda s'amplia clarament.


Més opac, Més transparent

Aquestes ordres funcionen igual que «Més blanc» i «Més negre». Les àrees opaques (transparents) s'estendran a costa de les àrees menys opaques (transparents). Aquestes ordres necessiten una imatge amb un canal alfa.

Figura 17.92. Més opac

Més opac

Capa original, amb un fons transparent.

Més opac

Filtre aplicat diverses vegades: la zona verda i opaca s'ha incrementat.


Llindar inferior, Llindar superior

A pixel will be propagated (spread) if the difference in value between the pixel and its neighbor is no smaller than the lower threshold and no larger than the upper threshold.

Taxa de propagació

És la quantitat de propagació. Com més gran sigui, més gran serà la propagació del color.

A dalt, A l'esquerra, A la dreta, A baix

Podeu seleccionar una o més direccions.

S'està propagant el canal del valor

Si està marcada, es propagaran els canals de color del píxel (canal gris a les imatges en escala de grisos). Per descomptat, l'opció està marcada per defecte.

Propagació del canal alfa

Si aquesta opció està marcada, es propagarà el valor alfa del píxel, si no, el píxel obtindrà el valor alfa dels píxels veïns.

5.13.4. Utilitzant la Propagació del valor

Esquerra: original ........ Mitjà: més blanc ........ Dreta: més negre