11.7. Fotocòpia

11.7.1. Panoràmica

Figura 17.209. Exemple del filtre «Fotocòpia»

Exemple del filtre «Fotocòpia»

Imatge original

Exemple del filtre «Fotocòpia»

Després d'aplicar el filtre «Fotocòpia»


Aquest filtre modifica la capa activa o selecció perquè es vegi com una fotocòpia en blanc i negre, com si el tòner transferit depengués de la foscor relativa d'una regió en particular. Això s'aconsegueix enfosquint les zones de la imatge més fosques, i renderitzant en blanc els altres píxels.

[Suggeriment] Suggeriment

Podeu utilitzar aquest filtre per a millorar la nitidesa de la imatge. Feu una còpia de la capa activa i utilitzeu el filtre a la còpia. Ajusteu el Mode capa a Multiplicar i ajusteu el lliscador d'opacitat per a obtenir el millor resultat.

11.7.2. Activació del filtre

Podeu accedir al filtre des del menú FiltresArtisticFotocòpia....

11.7.3. Opcions

Figura 17.210. Opcions del filtre «Fotocòpia»

Opcions del filtre «Fotocòpia»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Radi de la màscara

This parameter controls the size of the pixel neighborhood over which the average intensity is computed and then compared to each pixel in the neighborhood to decide whether or not to darken it. Large values result in very thick black areas bordering the regions of white and much less detail for black areas. Small values result in less toner overall and more details everywhere.

Nitidesa

Amb aquesta opció, es pot ajustar la nitidesa de la fotocòpia, de 0,0 a 1.0.

Percentatge de negre

Aquest paràmetre controla la quantitat de color negre afegit a la imatge. Els valors més baixos fan les transicions més suaus a les àrees fosques i les línies negres més fines i menys evidents. Els valors més alts fan línies més gruixudes, més fosques i a vegades dentades. Els valors mitjans funcionen millor. Els valors van de 0,0 a 1.0.

Percentatge de blanc

Aquest paràmetre augmenta el percentatge de píxels blancs.