11.6. Pintura a l'oli

11.6.1. Panoràmica

Figura 17.194. Exemple del filtre Pintura a l'oli

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Imatge original

Exemple del filtre Pintura a l'oli

Filtre Pintura a l'oli aplicat


Aquest filtre crea una imatge similar a una pintura a l'oli. La Mida de la màscara en controla la sortida: un valor alt reduirà els detalls com si haguéssiu utilitzat un pinzell gruixut.

[Suggeriment] Suggeriment

El filtre GIMPressionista pot produir efectes similars, però permet un conjunt molt més ampli d'opcions variades.

11.6.2. Activa el filtre

Aquest filtre el trobareu al menú de la imatge a FiltresArtísticPintura a l'oli....

11.6.3. Opcions

Figura 17.195. Opcions del filtre Pintura a l'oli

Opcions del filtre Pintura a l'oli

Presets, Preview, Split view
[Nota] Nota

These options are described in Secció 2, “Característiques comunes”.

Radi de la màscara

Mask radius selects the size of the brush mask used to paint the oily render. Larger values here produce an oilier render.

Exponent

Regula la densitat de la màscara de les pinzellades de la pintura a l'oli.

Number of intensities

Size of the histogram: default is 128. Reducing the number of intensities results in a loss of details.

Intensity mode

Use pixel luminance values: to test.