7.6. Soroll RGB

7.6.1. Resum

Figura 17.158. Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre «Soroll RGB»

Filtre «Soroll RGB» aplicat


El filtre Soroll RGB aplica soroll distribuït regularment sobre una capa o una selecció. Fa servir el mode de color RGB per a generar el soroll, que s'aplica als valors de vermell, verd i blau de cada píxel. Per distribució regular s'entén que la majoria dels píxels afectats només reben una mica de soroll, alhora que uns pocs píxels reben valors més extrems. Si s'aplica aquest filtre a una imatge omplerta d'un gris sòlid i es consulta l'histograma, el resultat serà una corba gaussiana clàssica en forma de campana.

El resultat és un soroll d'aspecte molt natural.

7.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre a FiltresSorollSoroll RGB….

7.6.3. Opcions

Figura 17.159. Opcions del filtre «Soroll RGB»

Opcions del filtre «Soroll RGB»

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Soroll correlatiu

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

RGB independent

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

RGB lineal

Opera amb dades linealitzades de color RGB.

Distribució gaussiana

Utilitzeu una distribució de soroll gaussià. Si no està marcat, es farà servir una distribució lineal del soroll.

Vermell, Verd, Blau, Alfa

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

El valor definit amb aquests lliscadors de fet determina la desviació estàndard de la distribució normal del soroll aplicat. La desviació estàndard utilitzada és la meitat del valor definit (on 1 és la distància entre el valor més alt i més baix possible d'un canal).

Llavor aleatòria

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.