3.12. Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

3.12.1. Visió general

Figura 17.32. Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Original

Filtre Difuminat en moviment d'ampliació/reducció

Aplicació del difuminat


El nom d'aquest filtre hauria de ser «Radial». Crea un difuminat en totes direccions al voltant d'un centre. El centre per defecte és el centre de la capa o la selecció. Podeu establir un centre en algun lloc de la capa i aquest centre s'aplicarà a la capa o a una selecció si existeix.

3.12.2. Opcions

Figura 17.33. Opcions del filtre«Difuminat en moviment»

Opcions del filtre«Difuminat en moviment»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Centre X, Centre Y

Podeu establir el centre del zoom. Els lliscadors i els botons de gir controlen la posició del centre del zoom en l'eix horitzontal i vertical. També podeu fer clic al botó rectangle amb una fletxa a la dreta i, a continuació, feu clic a la imatge per a seleccionar les coordenades.

Factor difuminat

El factor d'augment donarà més difuminat en totes les direccions del zoom.

Control del llenç

Aquesta opció (per defecte) us permet modificar els paràmetres de difuminació al llenç directament, per tal de facilitar-ne el visionat. Mostra una línia amb nansa als dos extrems per a variar el centre i el factor de difuminació.

Premeu Alt només per a variar el centre.

Premeu Ctrl per a variar només el factor de difuminació.