3.11. Difuminat en moviment lineal

3.11.1. Visió general

Figura 17.30. El filtre Difuminat en moviment lineal

El filtre Difuminat en moviment lineal

Original

El filtre Difuminat en moviment lineal

Aplicació del difuminat


Aquest filtre crea una línia en la direcció determinada per l'opció «Angle». La direcció per defecte és horitzontal a la dreta (0,000 graus).

3.11.2. Opcions

Figura 17.31. Opcions del filtre«Difuminat en moviment lineal»

Opcions del filtre«Difuminat en moviment lineal»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Longitud

En aquest cas, la «Longitud» representa la intensitat del difuminat. Com més longitud, més difuminat.

Angle

«Angle» descriu la direcció del moviment. Així, el valor 90 produirà una difuminació lineal, i un valor de 0 produirà una difuminació horitzontal.

Control del llenç

Aquesta opció (per defecte) us permet modificar els paràmetres de difuminació al llenç directament, per tal de facilitar-ne el visionat. Mostra una línia amb nansa als dos extrems per a variar la direcció i la transformació.

Polseu la tecla Ctrl per a canviar la direcció amb passos de 15°.