3.8. Difuminat en moviment lineal

3.8.1. Visió general

Figura 17.24. El filtre Difuminat en moviment lineal

El filtre Difuminat en moviment lineal

Original

El filtre Difuminat en moviment lineal

Aplicació del difuminat


Aquest filtre crea una línia en la direcció determinada per l'opció Angle. La direcció per defecte és horitzontal a la dreta (0,000 graus).

3.8.2. Opcions

Figura 17.25. Opcions del filtreDifuminat en moviment lineal

Opcions del filtreDifuminat en moviment lineal

Predefinits, Previsualització, Vista dividida

Aquestes opcions són comunes en els filtres basats en el GEGL. Consulteu Secció 2, “Característiques comunes”.

Longitud

En aquest cas, la Longitud representa la intensitat del difuminat. Com més longitud, més difuminat.

Angle

Angle descriu la direcció del moviment. Així, el valor 90 produirà una difuminació lineal, i un valor de 0 produirà una difuminació horitzontal.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

Control del llenç

Aquesta opció (per defecte) us permet modificar els paràmetres de difuminació al llenç directament, per tal de facilitar-ne el visionat. Mostra una línia amb nansa als dos extrems per variar la direcció i la transformació.

Polseu la tecla Ctrl per canviar la direcció amb passos de 15 °.