3.6. Difuminació Mitjana

3.6.1. Visió general

Mentre que el filtre Difuminació «Gaussiana» calcula la mitjana dels píxels veïns, el filtre difuminació «Mediana» calcula la mediana:

Figura 17.18. Calculant la mitjana

Calculant la mitjana

Un veïnat de 3x3. Valors en ordre ascendent. Mitjana envoltada de vermell.


Aquest càlcul no crea un nou valor, i un píxel no representatiu del veïnatge no afectarà el resultat. Així doncs, el filtre conserva les vores i els cantons rodons. S’utilitza per a reduir el soroll, sobretot el soroll sal i pebre, i per a eliminar ratllades de les fotografies.

3.6.2. Activa el filtre

Podeu trobar aquest filtre al menú FiltresDifuminaDifuminació mediana…

3.6.3. Opcions

Figura 17.19. Paràmetres del filtre «Mediana»

Paràmetres del filtre «Mediana»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, «Característiques comunes».

Veïnat

La forma del veïnat. Tres opcions: Quadrat, Cercle (per defecte), Diamant. Les diferències són subtils i no previsibles: experiment, l'edició en el llenç ho facilita.

Figura 17.20. «Mediana» del veïnatge

«Mediana» del veïnatge

Radi=3 .......... Esquerra: quadrat

Mig: cercle .......... Dreta: diamant


Radi

El radi del veïnat. L’augment del radi augmenta el difuminat. Al contrari del filtre «Gaussià», les vores no es difuminen. Els cantons són arrodonits i s'erosionen superfícies convexes.

Figura 17.21. Difuminació «Mediana» vers difuminació «Gaussiana»

Difuminació «Mediana» vers difuminació «Gaussiana»

Esquerra: origen

Mig: mediana

Dreta: gaussiana


Augmentant massa el radi pot generar efectes no desitjats:

Esquerra: origen

Dreta: radi=100

Percentil

Per defecte, el filtre Difuminació mediana troba el valor de la mediana al veïnat de cada píxel. Malgrat el seu nom, el filtre pot trobar *qualsevol* percentil arbitrari, no només la mediana (és a dir, el 50è percentil). El paràmetre «Percentil» controla el percentil utilitzat per als components de color. Valors menors canvien la imatge cap a tons més foscos i valors més alts cap a colors més brillants.

Esquerra: origen

Mig: percentil=0. La imatge és més fosca. Les tiges són engrandides, però nítides.

Dreta: percentil=100. La imatge és més brillant i difuminada.

Percentil alfa

Per a veure l'efecte d'aquest paràmetre, necessiteu una imatge amb transparència. Si el canal alfa és opac a tot arreu, el resultat també serà totalment opac, malgrat el percentil.

Valors més baixos del paràmetre «Alfa percentil» canvien la imatge cap a més transparència i els valors més alts canvien la imatge cap a una major opacitat, on un valor del 50% és equilibrat. Més o menys, els valors inferiors al 50% fan que les regions opaques de la imatge siguin més petites, mentre que els valors superiors al 50% les fan més grans.

Esquerra: origen. La imatge té un canal alfa. Un cercle és transparent.

Mig: percentil=0%. El cercle transparent s’engrandeix.

Dreta: percentil alfa=100%. Es redueix el cercle transparent.

Política Abyss

La política Abyss (gestió de les vores) es tracta a Política Abyss.

Alta precisió

Aquesta opció evita retallar i quantificar, però és més lenta.

3.6.4. Utilitzant la Difuminació mediana

Reduint el soroll sal i pebre

Esquerra: origen (de la Viquipèdia)

Mig: radi = 1 aplicat dues vegades

Mig: radi = 1 aplicat tres vegades

Reducció de ratllades

Esquerra: origen

Mig: radi = 2

Mig: radi = 1 aplicat dues vegades. La imatge és menys difuminada.