8.6. Sobel

8.6.1. Panoràmica

Figura 17.161. Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Sobel

Aplicació del filtre Sobel


El filtre Sobel detecta per separat vores horitzontals i verticals en una imatge a escala de grisos. Les imatges en color es converteixen a escala de grisos. Com amb el filtre Laplace, el resultat és una imatge transparent amb línies més negres i algunes restes de color.

8.6.2. Activació del filtre.

Es pot accedir al filtre a través de FiltresDetecció de voresSobel….

8.6.3. Opcions

Figura 17.162. Opcions del filtre Sobel

Opcions del filtre Sobel

Predefinits, previsualització i vista dividida
[Nota] Nota

Aquestes opcions es descriuen a Secció 2, “Característiques comunes”.

Horizontal

Fa vores gairebé horitzontals.

Vertical

Fa vores gairebé verticals.

Keep sign

Aquesta opció permet definir com funciona el filtre si només s'ha triat una adreça d'ús: es crearà una imatge a escala de grisos i amb relleu.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.