16.10. Krom

16.10.1. Oversyn

Figur 17.394. Eksempel på bruk av filteret «krom»

Eksempel på bruk av filteret «krom»

Eksempel på bruk av filteret «krom»

Eksempel på bruk av filteret «krom»

Logoen «krom»


Filteret, som er utvikla frå logoskriptet «krom» (FilHent innLogoarKrom i biletmenyen), oppretter — etter det forfattaren skriv — ein «enkel men kul, forkroma logo». (Sjå ovanfor).

Filteret legg denne enkle kromeffekten til alfalaget, dvs. det området av det aktive laget som er definert av dei ugjennomsiktige pikslane. Du kan førestilla deg dette området som eit utval definert etter graden av dekkevne. Filtereffekten vil alltid vere avhengig av alfaverdiane, dvs. graden av gjennomsikt.

Det kan sjå ut som effekten er «kul» berre når filteret blir brukt på smale område. Er områda breie, kan du prøve å auke verdien for Forskyving. Sjå eksempla nedanfor.

[Åtvaring] Åtvaring

Storleiken på biletet blir alltid sett til den same som det aktive laget.

16.10.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAlfa til logoKrom.

16.10.3. Innstillingar

Figur 17.395. Innstillingane for filteret «Krom»

Innstillingane for filteret «Krom»

Forskyving (Pikslar × 2)

Denne innstillinga blir brukt for å lage kromeffekten og for å plassere slagskyggen:

Figur 17.396. Eksempel på bruk av «forskyving»

Eksempel på bruk av «forskyving»

Forskyving = 25

Eksempel på bruk av «forskyving»

Forskyving = 50

Eksempel på bruk av «forskyving»

Forskyving 75


Filteret lager ein slagskygge med form etter alfakanalen. Skyggen blir flytt i høve til forskyvingsverdien med 40 % forskyving mot høgre og 30 % nedover. Skyggen blir oppmjuka med 50 % av forskyvingsverdien.

Kromeffekten blir oppnådd ved hjelp av nokre mellombels biletlag. Desse laga blir flytt 40 % og 30 %, og mjuka opp 50 % i høve til forskyvingsverdien. Sjølve logoen blir såleis ikkje forandra.

Bakgrunnsfarge

Denne fargen er normalt sett til lysegrå, og blir brukt for å fylle bakgrunnslaget som blir oppretta av filteret. Du kan klikke på fargeruta for å hente fram fargeveljaren for å velje ein annan farge.