8.27. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Αυτή η εντολή οδηγεί στο ακόλουθο υπομενού

Σχήμα 16.179. Το υπομενού “Πληροφορίες”

Το υπομενού Πληροφορίες